อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:15 น.

ชือ-สกุล : อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ
Mr.Wuttichai Ritti
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556

เบอร์โทรศัพท์ 0832170880
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ความเชี่ยวชาญ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา

 

1.ประสบการณ์การทำงาน

ด้าน

รายละเอียด

หมายเหตุ (เช่นระบุ  ปีพ.ศ. หรือสถานที่)

การทำงาน

 

 

ธันวาคม 2556 – พฤษภาคม 2557

ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการหลวง

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่

มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2.การฝึกอบรม

ด้าน

รายละเอียด

หมายเหตุ (เช่นระบุ  ปีพ.ศ. หรือสถานที่)

การฝึกอบรม

 

 

1

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นสูง รุ่นที่ 18

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557

2

เทคนิคการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เชียงใหม่ 2558

3.วิชาที่เคยสอน

วิชาที่เคยสอน

 

 

1

สรีรวิทยา

 

2

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

 

3

การสำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น

 

4

พืชพรรณเพื่อชีวิต

 

5

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

6

สัมมนาทางชีววิทยา

 

7

การนำเสนอโครงร่างทางชีววิทยา

 

8

พฤกษศาสตร์

 

9 อนุกรมวิธานพืช
10 นิเวศวิทยา

4.ประวัติรางวัลที่ได้รับ

ชื่อรางวัล

วันที่

องค์กร/หน่วยงานที่มอบรางวัล

นักวิจัยดีเด่น (หน้าใหม่)

2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักวิจัยดีเด่น

2559

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี

นักวิจัยดีเด่น (รุ่นกลาง)

2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักวิจัยดีเด่น 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นักวิจัยดีเด่น 2560

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี

5.ผลงานทางวิชาการ

ประเภทผลงาน

(งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน)

ชื่อผลงาน

ข้อมูลรายละเอียด
(แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์/สำนักพิมพ์/วันที่/สถานที่)

หนังสือ วุฒิชัย ฤทธิ และบุญสนอง ช่วยแก้ว. 2560. พรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 120 หน้า

งานวิจัย

การขยายพันธุ์กล้วยไม้จากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์ (หัวหน้าโครงการ)

 

2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น

Proceeding และ Poster presentation การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอื้องจำปา (Bromheadia aporoides Rchb.f.) ในหลอดทดลอง (หัวหน้าโครงการ)

2558 ดำเนินการเสร็จสิ้น

Proceeding และ Poster presentation การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9

 

ผลของไคโทซานและสารอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของกะเรกะร่อนปากเป็ด (Cymbidium finlaysonianum Lindl.) ในหลอดทดลอง (หัวหน้าโครงการ)

2559 ดำเนินเสร็จสิ้น

รายงานฉบับสมบูรณ์

 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอื้องรงรอง (Panisea uniflora (Lindl.) Lindl.) เพื่อการอนุรักษ์ (หัวหน้าโครงการ)

2559 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

 

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (ผู้ร่วมวิจัย)

2559 อยู่ระหว่างดำเนินงาน

บทความวิจัย

1

วุฒิชัย ฤทธิ และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2553). ผลของไซโตไคนินและออกซินต่อการเติบโตและ

เจริญของต้อนอ่อนกะเรกะร่อนปากเป็ด (Cymbidium finlaysonianum Lindl.) ในสภาพปลอดเชื้อ. ใน การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย 5: 1 – 8.

2

วุฒิชัย ฤทธิ และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2554). ผลของแสงต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ดินเหลืองประไพในสภาพปลอดเชื้อ. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการพะเยาวิจัย 1: 15 –23.

3

วุฒิชัย ฤทธิ, เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2555). การออกดอกในหลอดทดลองของว่านอึ่งสยาม Eulophia siamensis Rolfe ex Downie ใน การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย 8: 447–483.

4

วุฒิชัย ฤทธิ, เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2556). ผลของแสงต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ดินว่านอึ่งสยามในสภาพปลอดเชื้อ. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ พะเยาวิจัย 2: 295–303.

5

วุฒิชัย ฤทธิ, เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2556). ผลของไซโตไคนินและออกซินต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของไรโซมว่านอึ่งสยามในสภาพปลอดเชื้อ. ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย 5: 207– 213.

6

วุฒิชัย ฤทธิ และอนุพันธ์ กงบังเกิด. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการแยกโปรโตพลาสต์บัวมังคลอุบล (Nymphaea “Mangkala Ubol”). การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม 1: 15-20.

7

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, จารุวรรณ กุมารสินธุ์ และนภาพร ชุนตระกูล. (2558). ผลของแสงต่อการงอกของเมล็ดและพัฒนาการของต้นอ่อนเอื้องจำปา (Bromheadia aporoides Rchb.f.) ในสภาพปลอดเชื้อ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย 9: 182-193.

8

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, ฐิติพร กิจเจริญ และกรณิกา นนทารักษ์. (2558). ผลของออกซินและไซโทไคนินต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวงในสภาพปลอดเชื้อ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย 9: 128-138.

9

Boonsanong Chourykaew, Wuttichai Ritti, Orawan Khwanmuang and Preeya Phurahong. (2015). Ethnobotany of Thai Song Dam in Nongchumpolneau Subdistrict, Khaoyoi District, Phetchaburi Province, Thailand. Botanical Research in Tropical Asia. http://botatropasia.sciencesconf.org/76128

10

บุญสนอง ช่วยแก้ว, วุฒิชัย ฤทธิ, ญาณพัฒน์ พรมประสิทธ์, พรทิพย์ อินทร์พุ่ม, สิริลักษณ์ รุ่งแจ้ง
และพีรพล บงค์บุตร. (2559). พรรณไม้ในโรงเรียนเขาย้อยวิทยา อาเภอเขาย้อย
จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 7: 244 – 249.

11

บุญสนอง ช่วยแก้ว, วุฒิชัย ฤทธิ, ญาณพัฒน์ พรมประสิทธ์, คงฤทธิ์ ติณะรัตน์, ชลธิชา นามสละ,
นันทนา เล็กน้อย และพีรพล บงค์บุตร. (2559). พรรณไม้ที่กินได้ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 7: 238 – 243.

12

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์, สุมิตานันท์ จันทะบุรี, กชกร ช่วยพัฒน์, วราพร ชูเส้นผม และเมธา ขันเงิน. (2559). ความหลากหลายของผักพื้นบ้าน ในตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 7: 232 – 237.

13 วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, ปรียาภรณ์ พรหมบางญวน และศุภลักษณ์ ทักษิณ. (2559). ผลของไคโทซานต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นอ่อนเอื้องรงรอง (Panisea uniflora (Lindl.) Lindl.) ในหลอดทดลอง. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ 3(4): 8 – 13.
14 วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, จารุวรรณ กุมารสินธุ์ และนภาพร ชุนตระกูล. (2560). การขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องจำปา (Bromheadia aporoides Rchb.f.) ในหลอดทดลอง. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 9(1): 73 – 83
15 วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, ณัฐวดี มาลัย และรัตนาภรณ์แย้มนิล. (2560). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อการขยายพันธุ์เอื้องทองในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 (ฉบับพิเศษ) การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 9". 33 – 41.
16 วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว และจารุวรรณ สุวรรณวงค์. (2560). ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อการเจริญของต้นอ่อนเอื้องกาบดอก (Pholidota imbricata Lindl.) ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 (ฉบับพิเศษ) การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 9". 55 – 63.
17 วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, กรนิกา นนทารักษ์ และฐิติพร กิจเจริญ. (2560). ผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวง (Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl.) ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 45(2): 360 – 368.
18 ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์, ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ, สุภาวดี บุตรแย้ม, โนร์มีร์รา ดะแซ, วุฒิชัย ฤทธิ, ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา, สุมิตานันท์ จันทะบุรี และบุญสนอง ช่วยแก้ว. (2560). ความหลากหลายของแมลงพาหะถ่ายเรณูของตาลโตนด (Borassus flabellifer L.) : การศึกษานำร่องในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”. หน้า 604-610.
19

บุญสนอง ช่วยแก้ว, วุฒิชัย ฤทธิ, ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์, สุมิตานันท์ จันทะบุรี, ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ, ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา,กรรณิการ์ ไทรงาม, ปริศนา พันธ์งาม และยุพิน เมฆหมอก. (2560). พรรณไม้หอมในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”. หน้า 296-303.

20

สุมิตานันท์ จันทะบุรี, บุญสนอง ช่วยแก้ว, ญาณพัฒน์ พรมประสิทธ์, ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ, วุฒิชัย ฤทธิ, ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา, ปริศนา พันธ์งาม และศิริวรรณ จันทร์เรือง. (2560). ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”. หน้า 374-382.

21

ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์, บุญสนอง ช่วยแก้ว, วุฒิชัย ฤทธิ, สรวิศ เผ่าทองศุข, อัครชัย บงค์บุตร และเกรียงศักดิ์ จำปาทิพย์. ความหลากหลายของยูกีลนอยด์ในแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี. (2560). วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 14 (1): 45-52.

22 วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว และอรวรรณ ศรีน้ำคำ. (2561). ผลของไคซานต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องผึ้ง (Dendrobium lindleyi Steud.) ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 23(2): 669-681.

 

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, จารุวรรณ กุมารสินธุ์ และนภาพร ชุนตระกูล. (2560). การขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องจำปา (Bromheadia aporoides Rchb.f.) ในหลอดทดลอง. วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 9(1): 73 – 83.

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, ณัฐวดี มาลัย และรัตนาภรณ์แย้มนิล. (2560). ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อการขยายพันธุ์เอื้องทองในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 (ฉบับพิเศษ) การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 9". 33 – 41.

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว และจารุวรรณ สุวรรณวงค์. (2560). ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชต่อการเจริญของต้นอ่อนเอื้องกาบดอก (Pholidota imbricata Lindl.) ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 (ฉบับพิเศษ) การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 9". 55 – 63.

วุฒิชัย ฤทธิ, บุญสนอง ช่วยแก้ว, กรนิกา นนทารักษ์ และฐิติพร กิจเจริญ. (2560). ผลของ TDZ ร่วมกับ 2,4-D ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวง (Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl.) ในหลอดทดลอง. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 45(2): 360 – 368.
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 05:44 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready