ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 เวลา 08:38 น.

ชือ-สกุล : ดร.ประดิพันธ์  ทองแถม ณ อยุธยา

วุฒิการศึกษา : วท.บ.(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์
วท.ม. (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปร.ด.(พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ความเชี่ยวชาญ พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์โมเลกุล ชีวสารสนเทศ

 

 

 

รายวิชาที่สอน

ชีววิทยาพื้นฐาน 
ชีววิทยา1
ชีววิทยาของเซลล์
การนำเสนอโครงงานวิจัย
สัมมนา

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 05:41 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready