ผศ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 02:22 น.

ชือ :

ผศ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
Dr. Sudarat Chaichalerm

วุฒิการศึกษา :
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
B.Sc. (Biotechnology)
Silpakorn University
ส.บ.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
B.P.H.(Occupational Health and Safety )
Sukhothai Thammathirat  Open University
วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
M.Sc. (Environmental Sanitation)
Mahidol University
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Biology)

เบอร์โทรศัพท์ :

032-493-266
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทุนการศึกษา (Scholarship):

2007-2010  The Royal Golden Jubilee Ph.D program Scholarship

ประสบการณ์ทำวิจัย (Research Experience):
2010-2011 Research Fellowship at School of Engineering, Department of Biological and Agricultural Engineering, Kansas State University, USA

รางวัลที่ได้รับ (Award):
1. รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยม (Dean’s List) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2554
2. รางวัลเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2554

ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience):
- พ.ศ. 2549 – 2550  เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางด้านเทคนิคและประสานงานทางด้านสิ่งแวดล้อม (Technical support and Environmental Coordinator) บริษัทวีโอเลีย วอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
- พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บทความตีพิมพ์ (Publication):

1)  Chaichalerm, S., Inthorn, D., Ruengjitchatchawalya, M., and Pokethitiyook, P.(2006). Cadmium removal by immobilized Scytonema sp. and Hapalosiphon hibernicus. Pollution research. 25(3) : 597- 607.
2) Chaichalerm, S., P. Pokethitiyook, W. Yuan, M. Meetam, K. Srithong, W. Pugkaew, K.  Kungvansaichol, M. Kruatrachue, P. Damrongphol. 2011. Culture of microalgal strains isolated from natural habitats in Thailand in various enriched media. Applied Energy 89: 296-302.
3) วาสนา รามการุณ อัจฉรา อ่วมเครือและสุดารัตน์ ไชยเฉลิม.  การพัฒนาระบบการจ่ายยาผู้ป่วยในเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา. ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.2556 หน้า 62-72
4) สมศักดิ์ ฉันทนารมณ์ และ สุดารัตน์ ไชยเฉลิม. แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน. ฉบับที่ 1 ม.ค – มิ.ย. 2557 หน้า 36-47
5) โศภชา เพนวิมล ปัทมาพร ยอดสันติ และ สุดารัตน์ ไชยเฉลิม. รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ เดือน พฤศจิกายน 2559 หน้า 153 – 162

การนำเสนอในที่ประชุม (Proceeding)

1) Sudarat Chaichalerm, Prayad Pokethitiyook, Metha Meetam, Maleeya Kruatrachue, Kunn Kungvansaichol and Wenqiao Yuan. Screening Microalgae for Biodiesel Production in Thailand. RGJ-Ph.D. Congres  XI“Research Towards Sustainability” April 1 – 3, 2010,Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Pattaya, Chonburi,Thailand
2) Chaichalerm S, Pokethitiyook P, Yuan W, Meetam M, Kungvansaichol K, Kruatrachue M. Development of microalgae as raw material for biodiesel production. Proceeding in the 37th Congress on Science and Technology of Thailand, October 10-12,2011, Centara grand & Bangkok convention centre at central world, Bangkok,Thailand.
3) Sudarat Chaichalerm, Prayad Pokethitiyook, Metha Meetam, Maleeya  Kruatrachue, Kunn Kungvansaichol and Wenqiao Yuan. Optimization of Chlorococcum humicola for biodiesel production. 8th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology and 1st International Conference on Coastal Biotechnology, July  9-12 2012, Adelaid, Australia
4) Sudarat Chaichalerm, Prayad Pokethitiyook, Metha Meetam, Maleeya Kruatrachue, Kunn Kungvansaichol and Wenqiao Yuan. Large scale production of Chlorococcum humicola in race way pond and flat panel photobioreactor for biodiesel production. 2nd Asia-Oceania Algae Innovation Summit Algae for Sustainable Development, September 3-5, 2012, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, Bangkok, Thailand.
5) Thaksina Chimthong Areerat Reungsilp and Sudarat Chaichalerm. The Effect of Intensive White Shrimp Culture Pond on Water Quality in Bangkrok Sub-District Area, Ban Laem District, Phetchaburi Province. 2nd Thai Environmental Education Congress Living in a Changing World, 7-9 December, 2012, Roi-et, Thailand
6) Sudarat Chaichalerm , Supada  Khunnarong, Sureerat  Temawat, Sittichai Kaewubon, Jirapong Thongtew  and Thanongsak Pinket. Biodiversity and Carbondioxide Absorption of Mangrove Forest in Phetchaburi, Samutsongkram and Prachuapkhirikhun Province of Thailand. The Fourth Annual Asian Conference on Sustainability, Energy and Environment, June 12-15 2014, Osaka, Japan (acsee 2014)
7) Monvanee Choopoo and Sudarat Chaichalerm. Processes for Reducing Pesticide Usage of Farmers in Nongkhanan Sub-District, Muang District, Phetchaburi Province, Thailand. The Fifth Asian Conference on the Social Sciences, June 12-15 2014, Osaka, Japan (acss 2014)
8)  คธาวุฒิ สมทรง เพชรดา อาจขาว เมทินี อรุณคีรีโรจน์ มณีรัตน์ พูลสวน สุภาดา ขุนณรงค์สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ และ สุดารัตน์ ไชยเฉลิม. การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินก่อนและหลังการปลูกต้นกระถินยักษ์ในพื้นที่ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9) ขนิษฐา คล่องดี นัยนา หวานใจ ชิตชมัย มีศิริ พัชรพร ทองรอด สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ และ สุดารัตน์ ไชยเฉลิม. การกักเก็บคาร์บอนของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของพันธุ์ไม้ในป่าชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ  อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7  วันที่  7-8 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10) สุปาณี ปิ่นเพชร ภคพร โชควิบูลย์ และ สุดารัตน์ ไชยเฉลิม. ความหลากชนิดของพันธุ์ไม้ในป่าชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7  วันที่  7-8 กรกฏาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11) ปุณยวีย์  วารีย์  มิ่งกมล  ทัดอู๋  อสมาภรณ์  บัวทอง และ สุดารัตน์ ไชยเฉลิม. คุณสมบัติทางเคมีของดินในพื้นที่วนเกษตร หมู่บ้านถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี.การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12)  สมหญิง สีม่วง เสาวลักษณ์ คำจันทร์ สุภาดา ขุนณรงค์ สุรีรัตน์ เทมวรรธ์ และสุดารัตน์ ไชยเฉลิม. การศึกษาคุณภาพทางเคมีของดิน ในพื้นที่วนเกษตร หมู่บ้านถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการ โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13) ภัทราวดี ประพันธ์พจน์ ณัฐวดี อุทัยธรรม ธนัชพร สุวรรณานุสรณ์ สุภาดา ขุนณรงค์สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ และ สุดารัตน์ ไชยเฉลิม. การศึกษาปริมาณคาร์บอนในดินของพื้นที่วนเกษตรและป่าชุมชน หมู่บ้านถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการ โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 4 วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14) ภิญโญ หงส์ทอง และสุดารัตน์ ไชยเฉลิม. ผลของโปรแกรมทางพฤติกรรมศาสตร์ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 16 มีนาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์การสอน (Teaching Experience)

- เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 1

- เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย 2

- เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ

- เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

- พลังงานและการจัดการ

- เทคโนโลยีสะอาดและระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

- โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- วิทยาศาสตร์กับชีวิต

- การวิจัยวิทยาศาสตร์

- การวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

- อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

- สัมมนาสาธารณสุขศาสตร์

- วิทยานิพนธ์

 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready