อาจารย์ณปภา หอมหวล PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 06:46 น.
ชื่อ-สกุล: อาจารย์ณปภา หอมหวล
Miss Napapha Homhual
วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549
คหกรรมศาสตรศึกษา (อาหารและโภชนาการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2542
เบอร์โทรศัพท์:
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ความเชี่ยวชาญ ด้านขนมไทย  เบเกอรี่ แกะสลักผักและผลไม้ อาหารไทย และอาหารท้องถิ่น

ประสบการณ์การทำงาน/การฝึกอบรม/ความเชี่ยวชาญ/วิชาที่สอน


ด้าน

รายละเอียด

หมายเหตุ  

อาหารไทย

ขนมไทย

เบเกอรี่

เป็นกรรมการทดสอบด้านการประกอบอาหารไทยระดับ 1 ของกรมฝีมือแรงงาน

 

ส่งเสริมนักศึกษาเข้าประกวดอาหารทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

 

ไปสาธิตอาหารและขนมไทย บนเรือสำราญ ในงานเทศกาลอาหารไทยในสวีเดน

2555 ณ สวีเดน

วิทยากรด้าน ขนมไทย เบเกอรี่ และอาหารไทย

ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด

บริหาร

รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ปี 2554 - 2556

 

 

 

 

ประวัติรางวัลที่ได้รับ

ชื่อรางวัล

วันที่

องค์กร/หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลนักวิจัยรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการนำเสนอภาคโปสเตอร์ เรื่องโครงการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามี ความสามารถสู่ธุรกิจขนมไทย และเบเกอรี่ จังหวัดเพชรบุรี

2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม

นักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นยอดเยี่ยม ด้านวิทยาศาสตร์

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รางวัลนักวิจัยระดับ ดี ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5

2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 01:02 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready