อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 02:22 น.

ชื่อ-สกุล: อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์
Miss Sajeemas Nuntasukon
วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551
การศึกษาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540
เบอร์โทรศัพท์ : 084-0735097
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

1. ตำรา/เอกสารประกอบการสอน

-

2. ผลงานวิจัย/ประสบการณ์ในการวิจัย

2.1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงของกลุ่มแม่บ้านห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับทุนของ สกอ. (สำเร็จเป็นฉบับสมบูรณ์ ปี 2548)
2.2 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวรการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจขนมไทย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับทุนของ สกว. (สำเร็จเป็นฉบับสมบูรณ์ ปี 2553)

3. ประสบการณ์การทำงาน

3.1 การฝึกอบรม

- เป็นวิทยากรด้านการจัดดอกไม้ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน
3.2 การทำงาน
- เป็นอนุกรรมการทดสอบด้านอาหารไทย ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ผ่านหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสาขาเทคนิคการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

4. ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

4.1 การจัดดอกไม้
4.2 การสัมมนา
4.3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์

 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready