อาจารย์ ดร. ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 06:46 น.
ชื่อ-สกุล: อาจารย์ ดร. ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์
Mr. Tawipat Vijitpunyaruk
วุฒิการศึกษา: ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550
วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร)เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสยาม 2547
เบอร์โทรศัพท์: 089-985-5131
e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ความเชี่ยวชาญ

ด้านสารสกัดโปรตีนรำข้าวและสารสกัดจากพืช และการประยุกต์ใช้สารสกัดจากโปรตีนรำข้าวและสารสกัดจากพืช เพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้เกิดกลิ่นผิดปกติในอาหาร (สารยับยั้งเอนไซม์ไลพอกซิจีเนส หรือเอนไซม์ชนิดอื่นๆ)
การแปรรูปอาหาร โดยเฉพาะด้านหม้อฆ่าเชื้อชนิดความดันสูง (การตรวจวัดค่าการให้ความร้อนของอาหารและการกระจายความร้อนของหม้อฆ่าเชื้อชนิดความดันสูง)

 

ประสบการณ์การทำงาน/การฝึกอบรม/ความเชี่ยวชาญ/วิชาที่สอน


ด้าน

รายละเอียด

หมายเหตุ


ความเชี่ยวชาญ

ใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop, SPSS for Windows

และ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร GMP

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้านปลาทูน่า ปลาซาดีน และปลาแซลมอน บรรจุกระป๋อง และรีทอร์ทเพ้าช์

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2551

นักวิจัยระดับห้องปฏิบัติการ

ด้านเครื่องดื่มต่างๆ เช่น น้ำส้ม นำผลไม้ชนิดต่างๆ และเครื่องดื่มชนิดไม่มีแอลกอฮอล์

บริษัท Pepsi-Cola (Thai) Trading, Co. Ltd ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2550 - 31 มกราคม 2551

ผู้ช่วยวิจัย

โครงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทย

ฮาลาลเพื่อการส่งออก : พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวผัดกุ้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ประจำปี 2549

ความเชี่ยวชาญ

เคยตรวจวัดค่าการให้ความร้อนของอาหาร ให้กับบริษัทและโรงงานต่างๆ

 

- บริษัท อินเว ประเทศไทย จำกัด

- โรงงานอาหารชีวภาพ จำกัด

- บริษัท น้ำพริกแม่ศรี จำกัด

- บริษัท น้ำพริกนิตยา จำกัด

ผู้ช่วยสอน

วิศวกรรมอาหาร และวิชาเครื่องทำความเย็นและห้องเย็น

ภาคต้น และภาคปลาย ปีการศึกษา 2547

การฝึกงาน

การฝึกอบรมงานด้านต่างๆ ของทางสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2546

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิคม คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2546

คณะกรรมการชมรมเทคโนโลยีการอาหาร

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งฝ่ายประสานงาน ชมรมเทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา 2545

 

ประวัติรางวัลที่ได้รับ


ชื่อรางวัล

วันที่

องค์กร/หน่วยงานที่มอบรางวัล


1st Place at the Martin Braun Workshop at Anantara Hotel Bangkok

29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559

Martin Braun

Workshop on HACCP

14-17 มีนาคม 2547

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ รุ่นที่ 1

8-10 กันยายน 2544

มหาวิทยาลัยสยาม

 

ผลงานทางวิชาการ


ประเภทผลงาน


ชื่อผลงาน

ข้อมูลรายละเอียด

บทความทางวิชาการ

Preparation of Alcalase Hydrolyzed Rice Bran Protein Concentrate and Its Inhibitory Effect on Soybean Lipoxygenase Activity

ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกร่วมกับ กองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557

บทความทางวิชาการ

Preparation of Alcalase Hydrolyzed Rice Bran Protein Concentrate and Its Inhibitory Effect on Soybean Lipoxygenase Activity

ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ในวารสาร International Journal of Food Science and Technology ฉบับที่ 49 หน้าที่ 501-507 ประจำปี 2557

บทความทางวิชาการ

Preparation of Alcalase Hydrolyzed Rice Bran Protein Concentrate at Different Hydrolysis Times and Its Inhibitory Effect on Soybean Lipoxygenase Activity

ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ในการประชุมประจำปีและงานแสดงสินค้าทางอาหารของสถาบันเทคโนโลยีการอาหาร (IFT) ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2555

บทความทางวิชาการ

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตข้าวผัดกุ้งบรรจุรีทอร์ทเพาช์

ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2550

บทความทางวิชาการ

ผลของความร้อนในหม้อฆ่าเชื้อต่อความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวชนิดถุงตั้งได้

ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย หัวข้อเรื่องผลของความร้อนในหม้อฆ่าเชื้อต่อความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวชนิดถุงตั้งได้ ในการประชุมวิชาการ สมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2549

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 เวลา 01:11 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready