<
>
     
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2013 เวลา 07:51 น.

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

กลยุทธ์ 1.1 สนับสนุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้เกิดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนทุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ 3.1 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
กลยุทธ์ 3.2 สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กลยุทธ์ 3.3 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและภูมิสถาปัตย์

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งคุณภาพ

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีคุณธรรม ความรู้ และคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. บัณฑิตสาขาอาหารมีความเป็นเลิศในระดับสากล
3. ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับและสร้างประโยชน์ต่อสังคม
4. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการจากงานบริการวิชาการ
5. สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม
6. นำความรู้แนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาและบุคลากร
7. พัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล
8. บริหารงานอย่างมีปรัสิทธิภาพ และประสิทธิผล
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2018 เวลา 03:22 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready