นโยบายคณะกรรมการประจำคณะ พิมพ์
วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2013 เวลา 03:25 น.

นโยบายคณะกรรมการประจำคณะ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้และทักษะในสาขาวิชาที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและทันสมัยตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
3. พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และมีศักยภาพให้พร้อมแข่งขันในกลุ่มประชาคมอาเซี่ยน
4. สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตในด้านที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. ยกระดับคุณภาพของงานวิจัยให้สามารถแก้ปัญหาของสังคมและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัย
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
7. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
9. พัฒนาการบริหารคณะสู่องค์กรคุณภาพโดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพ หลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาให้คณะมีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน