หลักสูตรปริญญาตรี พิมพ์

เปิดสอน 2 หลักสูตร

1. ครุศาสตรบัณฑิต  5  ปี  (ค.บ.)

•   สาขาวิชาคณิตศาสตร์

•   สาขาวิชาเคมี

•   สาขาวิชาชีววิทยา

•   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


2. วิทยาศาสตรบัณฑิต  4  ปี  (วท.บ.)

•   สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

•   สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร

•   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี