สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (ค.บ.) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2009 เวลา 02:47 น.

ชื่อหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
Bachelor of Education in Mathematics and Computing

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์)
: Bachelor of Education (Mathematics and Computing)
ชื่อย่อ    : ค.บ. (คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์)
: B.Ed. (Mathematics and Computing)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร     :
1. การสร้างสื่อการสอนด้วยการพับกระดาษ
2. การจัดค่ายคณิตศาสตร์
3. ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
4. ฝึกประสบการณ์สอนนอกสถานศึกษา

การจัดการศึกษา           :
เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  :
70,000 - 90,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร :
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
•  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
•  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
•  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
•  กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
•  วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 
•  วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
•  วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมงทั้งสองภาคเรียน (ไม่นับหน่วยกิต)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

- หลักการคณิตศาสตร์

- การออกแบบสื่อการเรียนมัลติมิเดีย

- แคลคูลัส 1

- ทฤษฏีจำนวน

- หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- พีชคณิตเชิงเส้น

- โครงสร้างข้อมูล

- เรขาคณิตเชิงสำรวจ

- แคลคูลัส 2

- การจัดการฐานข้อมูล


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง ?

1. เป็นครูสอนในสถานศึกษา
2. เป็นนักวิชาการในหน่วยงานต่างๆ
3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

Download เอกสารหลักสูตรฉบับเต็ม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 07:31 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้121
mod_vvisit_counterเมื่อวาน870
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3629
mod_vvisit_counterเดือนนี้16140
mod_vvisit_counterจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด1413855

Who's Online

เรามี 363 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready