สาขาวิชาเคมี (ค.บ.) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2009 เวลา 04:09 น.

ชื่อหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
Bachelor of Education in Chemistry

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)
: Bachelor of Education (Chemistry)
ชื่อย่อ    : ค.บ. (เคมี)
: B.Ed. (Chemistry)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร     :
การพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมพัมนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อบรมอาชีพเสริม อบรมเสริมทักษะการใช้เครื่องมือ

การจัดการศึกษา           :
เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
5 ปี (ไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  :
90,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท)

โครงสร้างหลักสูตร :
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
•  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
•  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
•  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
•  กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
•  วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
•  วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
•  วิชาฝึกวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมงทั้งสองภาคเรียน (ไม่นับหน่วยกิต)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

- เคมีอนินทรีย์ 1

- ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

- ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

- การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2

- เคมีอนินทรีย์ 2

- การปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2

- ปฏิบัติการเคมีฟิสิกส์ 1

- โครงการวิจัยทางเคมี

- ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2

-        ปฏิบัติการชีวเคมี 2

- เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

- เคมีอินทรีย์ 2

- เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

- ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2

- เคมีวิเคราะห์

- ปฏิบัติการเคมีฟิสิกส์ 2

- ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

- ชีวเคมี 1

- ปฏิบัติการชีวเคมี 1

- การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1

- ชีวเคมี 2

- การปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1

- เคมีอินทรีย์ 1


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง ?

1. ประกอบอาชีพครู อาจารย์ ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
2. ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้หลายตำแหน่ง เช่น นักวิเคราะห์ นักวิจัย นักควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
3. ประกอบอาชีพอิสระ

Download หลักสูตรฉบับเต็ม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 07:35 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้477
mod_vvisit_counterเมื่อวาน796
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2040
mod_vvisit_counterเดือนนี้16990
mod_vvisit_counterจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด1485570

Who's Online

เรามี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready