สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2009 เวลา 07:34 น.

ชื่อหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
Bachelor of Education in Biology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : ครุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
: Bachelor of Education (Biology)
ชื่อย่อ    : ค.บ. (ชีววิทยา)
: B.Ed. (Biology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต หรือตามที่สาขาวิชากำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร     :
ผู้ช่วยวิทยากรชมรมความรู้ทางชีววิทยาแก่ครูและนักเรียน  ศึกษาดูงานนอกสถานที่

การจัดการศึกษา           :
เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  :
90,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 9,000 บาท)

โครงสร้างหลักสูตร :
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
•  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
•  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
•  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
•  กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
•  วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
•  วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
•  วิชาฝึกวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมงทั้งสองภาคเรียน (ไม่นับหน่วยกิต)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

- อนุกรมวิธานพืช

- นิเวศวิทยา

- พันธุศาสตร์

- วิทยาเอ็มบริโอ

- การวิจัยชีววิทยา

- การวิจัยชีววิทยา

- เครื่องมือและเทคนิค

- สัตววิทยา

- ชีวเคมีพื้นฐาน ทางชีววิทยา

- นิเวศวิทยา

- เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

- การวิจัยวิทยาศาสตร์

- เคมีวิเคราะห์

- พันธุศาสตร์


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์ - คณิตฯ

บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาทำงานอะไรได้บ้าง ?

1. ประกอบอาชีพครู อาจารย์ ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
2. ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ตรวจเชื้อในอาหารตามมาตรฐานการส่งออก
3. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ฟาร์มเพาะเลี้ยงเห็ด เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้

Download หลักสูตรฉบับเต็ม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 07:53 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้237
mod_vvisit_counterเมื่อวาน647
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2700
mod_vvisit_counterเดือนนี้13185
mod_vvisit_counterจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด1481766

Who's Online

เรามี 325 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready