สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค.บ.) PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2009 เวลา 08:34 น.

ชื่อหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Bachelor of Education in Science and Technology

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
: Bachelor of Education (Science and Technology)
ชื่อย่อ    : ค.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
: B.Ed. (Science and Technology)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  : ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร     :
อบรมการควบคุมคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์-ซอฟแวร์ การสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

การจัดการศึกษา           :
เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
5 ปี (10 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  :
70,000 - 90,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร :
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
•  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
•  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
•  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
•  กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต
•  วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
•  วิชาแกน ไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
•  วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
•  วิชาฝึกวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมงทั้งสองภาคเรียน (ไม่นับหน่วยกิต)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

- กลศาสตร์

-        เคมีวิเคราะห์

- แม่เหล็กไฟฟ้า

- ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

- คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์

- พฤกษศาสตร์

- อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล

- สัตววิทยา

- วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

-        เสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

-         เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

-        การวิจัยวิทยาศาสตร์

-         เคมีอนินทรีย์ 1

-        พันธุศาสตร์

- เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

- สัมมนาวิทยาศาสตร์


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง ?

1. ประกอบอาชีพครู อาจารย์ ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ
2. ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4. ประกอบอาชีพอิสระ

Download เอกสารหลักสูตรฉบับเต็ม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 07:28 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้340
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1106
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3023
mod_vvisit_counterเดือนนี้9472
mod_vvisit_counterจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด1452366

Who's Online

เรามี 48 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready