สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ (วท.บ.) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2009 เวลา 05:51 น.

ชื่อหลักสูตร

               วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ
               Bachelor of Science in Applied Food Science and Services

ชื่อปริญญา

               ชื่อเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ)
                                : Bachelor of Science (Applied Food Science and Services)
               ชื่อย่อ    : วท.บ. (วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ)
                               : B.Sc. (Applied Food Science and Services)

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  :  ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

กิจกรรมเสริมหลักสูตร     :
   ศึกษาดูงาน อบรมอาหารไทย ประกวดโครงการต่างๆ

การจัดการศึกษา           :
    เปิดสอนภาคปกติ

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  :
    4 ปี (8 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  :
    80,000 - 88,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร :
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
         •  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
         •  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
         •  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
         •  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
     2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
         •  วิชาแกน 34 หน่วยกิต
         •  วิชาเฉพาะบังคับ 40 หน่วยกิต
         •  วิชาเฉพาะเลือก 20 หน่วยกิต
     3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
     4. การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 250 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต)

ตัวอย่างรายวิชาที่เรียน

-         เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูป

-       อาหารบำบัดโรค

-         การประกอบอาหารไทย

-       การจัดอาหารและการบริการ

-                โภชนาการมนุษย์

-           การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์

-         การผลิตขนมไทย

-       อาหารประยุกต์และการบริการ

-         อาหารหวานเมืองเพชร

-       การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์

-         หลักการประกอบอาหารนานาชาติ

-       สัมมนาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

-        การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมิน    คุณภาพโดยประสาทสัมผัส

-       การวิจัยวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

-         หลักการประกอบอาหารท้องถิ่น

 


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
     1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ทำงานอะไรได้บ้าง ?

     1. โรงแรม
     2. โรงพยาบาล
     3. โรงงานอุตสาหกรรมด้าอาหาร
     4. ครู/อาจารย์
     5. อาชีพอิสระ เช่น ร้านอาหาร ร้านดอกไม้
     6. การบินไทย
     7. ตำรวจ (ครู ตชด.)
     

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2011 เวลา 07:56 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้339
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1106
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3022
mod_vvisit_counterเดือนนี้9471
mod_vvisit_counterจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด1452364

Who's Online

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready