รางวัลเชิดชูเกียรติงานวันราชภัฏ 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 02:27 น.

อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับรางวัลเชิดชูดเกียรติในงานวันราชภัฏ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันสถาปนานาม "ราชภัฏ" และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันราชภัฏ ในปีนี้อาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล ได้แก่ อาจารย์ศรินรัตน์  ฉัตรธีระนันท์ อาจารย์สาขาเคมี ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น นายบรรพต  บุตรน้ำเพชร นายสัณท์พิชญ์  นนทรี นางสาวเสาวภา  แฉ่งฉายาและนางสาวอัญชลี  มีคง ได้รับรางวัลนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรรางวัลผู้นำองค์กรกิจกรรมระดับยอดเยี่ยมและระดับดี  และคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะที่สนับสนุนนักศึกษาให้มีทักษะตามสาขาวิชาระดับดี คณะวิทยาศาสตร์ณ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 

 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready