รางวัลเชิดชูเกียรติงานวันราชภัฏ 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 02:27 น.

อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับรางวัลเชิดชูดเกียรติในงานวันราชภัฏ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันสถาปนานาม "ราชภัฏ" และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันราชภัฏ ในปีนี้อาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล ได้แก่ อาจารย์ศรินรัตน์  ฉัตรธีระนันท์ อาจารย์สาขาเคมี ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น นายบรรพต  บุตรน้ำเพชร นายสัณท์พิชญ์  นนทรี นางสาวเสาวภา  แฉ่งฉายาและนางสาวอัญชลี  มีคง ได้รับรางวัลนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรรางวัลผู้นำองค์กรกิจกรรมระดับยอดเยี่ยมและระดับดี  และคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับคัดเลือกเป็นคณะที่สนับสนุนนักศึกษาให้มีทักษะตามสาขาวิชาระดับดี คณะวิทยาศาสตร์ณ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 

 
 • DSC_0001.jpg
 • DSC_0002.jpg
 • DSC_0003.jpg
 • DSC_0004.jpg
 • DSC_0005.jpg
 • DSC_0007.jpg
 • DSC_0009.jpg
 • DSC_0010.jpg
 • DSC_0011.jpg
 • DSC_0012.jpg
 • DSC_0013.jpg
 • DSC_0014.jpg
 • DSC_0015.jpg
 • DSC_0016.jpg
 • DSC_0018.jpg
 • DSC_0019.jpg
 • DSC_0020.jpg
 • DSC_0023.jpg
 • DSC_0025.jpg
 • DSC_0027.jpg
 • DSC_0028.jpg
 • DSC_0030.jpg
 • DSC_0032.jpg
 • DSC_0034.jpg
 • DSC_0035.jpg
 • DSC_0038.jpg
 • DSC_0039.jpg
 • DSC_0041.jpg
 • DSC_0042.jpg
 • DSC_0047.jpg
 • DSC_0049.jpg
 • DSC_0051.jpg
 • DSC_00601.jpg
 • Sci_00602.jpg

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready