นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมคุณธรรมจริยธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:58 น.

นักศึกษาคณะิวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อบรมคุณธรรมจริยธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา จำนวน 500 คนในหัวข้อ "คุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา" เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีท่านพระครูวาทีวรวัฒน์ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากร

การอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ ทางด้านจริยธรรม คุณธรรมเป็นอย่างมากและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

HOT Image Slider

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:28 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready