เกิดเป็นไทยภูมิใจเสมอ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:20 น.

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 อาจารย์สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม และนายนพดล เมืองนก นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานในโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการทั้ง 2 โครงการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาและได้พาเยี่ยมชมการป,กพืชไร่ พืชสวน ปลอดสารเคมี การปลูกและขยายพันธุ์สมุนไพรไทยที่หายาก รวมถึงการเรียนรู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพร และวิธีการปลูกและดูแลที่ดี
ส่วนในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพมหานคร ครั้งนี้นักศึกษาได้ศึกษาภูมิปัญญาไทย งานศิลปที่งดงามของไทย งานแกะสลักที่สร้างสรรค์ด้วยความ ได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของวัฒนธรรมไทย และตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม ให้ชนรุ่นหลังต่อไป
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 มีนาคม 2013 เวลา 10:13 น.
 

เกิดเป็นไทยภูมิใจเสมอ

 
DSC00336
DSC00336
DSC00338
DSC00339
DSC00347
DSC00349
DSC00353
DSC00356
DSC00357
DSC00359
DSC00372
DSC00375
DSC00377
DSC00382
DSC00383
DSC00386
DSC00388
DSCF0254
DSCF0255
DSCF0257
DSCF0262
DSCF0271
DSCF0274
DSCF0276
DSCF0279
DSCF0284
DSCF0285
DSCF0290
DSCF0299
DSCF0304
DSCF0306
DSCF0311
DSCF0312
DSCF0313
DSCF0314
DSCF0316
DSCF0323
DSCF0333
DSCF0335
DSCF0339
DSCF0340
DSCF0341
DSCF0352

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready