วิทยาศาสตร์ร่วมใจปลูกป่าแก่งกระจาน56 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 08:44 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กิจกรรม วิทยาศาสตร์ร่วมใจปลูกป่าแก่งกระจาน

จากกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพาะกล้าไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำนักศึกษาและบุคลากรของคณะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และเนื่องจากโครงการที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง คือ โครงการ “เพาะพันธุ์วันพ่อ ปลูกต่อวันแม่ ดูแลวันสมเด็จย่า” ดังนั้นทางอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าจากเมล็ดพันธุ์ที่ได้ร่วมกันเพาะเอาไว้ในบริเวณพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติฯ รับผิดชอบดูแลขึ้น ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดยจัดทำประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง คุณลักษณะของนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการมีจิตสาธารณะเป็นคุณธรรมจริยธรรมประการหนึ่ง คณะจึงจัดทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ร่วมใจปลูกป่าแก่งกระจาน ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีจิตสาธารณะและมีความรักในท้องถิ่นของตนเอง และได้ทำประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

วันเวลาสถานที่

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

วัตถุประสงค์

1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะโดยการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม
2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เข้าร่วม

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ รวม 30 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุรีรัตน์ เทมวรรธน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 10:05 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready