วิทยาศาสตร์ร่วมใจปลูกป่าแก่งกระจาน56 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 08:44 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กิจกรรม วิทยาศาสตร์ร่วมใจปลูกป่าแก่งกระจาน

จากกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพาะกล้าไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำนักศึกษาและบุคลากรของคณะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และเนื่องจากโครงการที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานดำเนินการเป็นโครงการต่อเนื่อง คือ โครงการ “เพาะพันธุ์วันพ่อ ปลูกต่อวันแม่ ดูแลวันสมเด็จย่า” ดังนั้นทางอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกป่าจากเมล็ดพันธุ์ที่ได้ร่วมกันเพาะเอาไว้ในบริเวณพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติฯ รับผิดชอบดูแลขึ้น ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดยจัดทำประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง คุณลักษณะของนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการมีจิตสาธารณะเป็นคุณธรรมจริยธรรมประการหนึ่ง คณะจึงจัดทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ร่วมใจปลูกป่าแก่งกระจาน ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีจิตสาธารณะและมีความรักในท้องถิ่นของตนเอง และได้ทำประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

วันเวลาสถานที่

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

วัตถุประสงค์

1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะโดยการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม
2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เข้าร่วม

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ รวม 30 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์สุรีรัตน์ เทมวรรธน์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2013 เวลา 10:05 น.
 

วิทย์ฯร่วมใจปลูกป่าแก่งกระจาน56

 
DSCF0554
DSCF0554
DSCF0556
DSCF0558
DSCF0561
DSCF0566
DSCF0567
DSCF0568
DSCF0569
DSCF0570
DSCF0572
DSCF0575
DSCF0578
DSCF0583
DSCF0584
DSCF0585
DSCF0586
DSCF0589
DSCF0590
DSCF0593
DSCF0596
DSCF0600
DSCF0601
DSCF0604
DSCF0606
DSCF0609
DSCF0610
DSCF0613
DSCF0614
DSCF0617
DSCF0618
DSCF0620
DSCF0621
DSCF0623
DSCF0624
DSCF0625
DSCF0626
DSCF0627

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready