<
>
     
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 02 กรกฏาคม 2012 เวลา 02:53 น.

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.30 น. - 17.00 น. ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวา  จิตต์สงวน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นวิทยากรให้ความรู้ กลุ่มเป้าหมายอาจารย์ 50 ท่าน และนักศึกษา 440 คน เข้าร่วมฟังบรรยาย

สอบถามรายละเีอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1387

การดำเนินงาน

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดี ธีระเดชพงศ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 500 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาภิรมย์ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวา จิตต์สงวน อนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรชัย เย็นเปรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ร่วมให้การต้อนรับท่านวิทยากร และเป็นประธานเปิดโครงการฯ

การบรรยายครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้อาจารย์นำความรู้ ความเข้าใจ มาสอดแทรกในการสอนให้หลากหลายมากขึ้น และมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สืบสานโครงการอันมาจากพระราชดำริ และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะให้นักศึกษาสามารถนำมาเสนอหัวข้องานวิจัยในหลักสูตรที่เรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2012 เวลา 04:44 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready