ปฏิทินวิชาการคณะ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2012 เวลา 06:24 น.

ปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1/ 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 มิ.ย. 55 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2555
6 มิ.ย. 55 ประชุมมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการแข่งขันในเวทีอาเซียน
21 มิ.ย. 55 พิธีไหว้ครูและหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2555
22 มิ.ย. 55 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักศึกษา*
25 มิ.ย. 55 ส่ง มคอ.3 , มคอ. 4 ที่ฝ่ายวิชาการ
27 มิ.ย. 55 ประชุมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ
30 มิ.ย. 55 โครงการอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
23-27 ก.ค. 55 สอบกลางภาค
16-18 ส.ค. 55 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 (ส่วนภูมิภาค)
18 ส.ค. 55 พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
19 – 21 ส.ค. 55 ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
23 ส.ค. 55 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
17-21 ก.ย. 55 เก็บแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน (ดำเนินการโดยคณะฯ หรือ ทำในระบบออนไลน์)
8-12,15-19 ต.ค. 55 สอบปลายภาค*
29 ต.ค. 55 ส่งผลการเรียน*
10 พ.ย. 55 ส่ง มคอ. 5 , มคอ. 6 และ แฟ้ม Portfolio*

* อาจมีการปรับเปลี่ยน

ข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2012 เวลา 06:25 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready