ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
มากที่สุด
175  49.3%
มาก
71  20%
ปานกลาง
47  13.2%
น้อยที่สุด
32  9%
น้อย
24  6.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  355
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 09:03 น.

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready