ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
มากที่สุด
176  49.3%
มาก
72  20.2%
ปานกลาง
47  13.2%
น้อยที่สุด
32  9%
น้อย
24  6.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  357
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม 2020 เวลา 02:58 น.

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready