เอกสารฝ่ายแผนงานและบริการวิชาการ

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
แบบสำรวจการดำเนินงานของหน่วยงานที่ตอบสนองนโยบายสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองของพนักงานสายสนับสนุน
แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบประเมินอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบประเมินรองศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบประเมินรองคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบประเมินผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบประเมินผู้ช่วยคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบประเมินประธานสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ 2557
แบบติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557 รายไตรมาส
แบบติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 วัตถุประสงค์: เพื่อติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดำเนินการได้จริง ณ เวลาปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการดำเนิน กิจกรรมเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป
ตัวอย่าง แบบติดตาม/ประเมินแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายไตรมาส
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready