Details for รายงานการประชุบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2555
PropertyValue
Nameรายงานการประชุบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2555
Description
FilenameLink to 001special-55.pdf
FilesizeLink
Filetypepdf (Mime Type: link)
Creatoradmin
Created On: 05/27/2012 15:33
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits5087 Hits
Last updated on 05/27/2012 15:39
Homepagehttp://sci.pbru.ac.th/sci52/dmdocuments/report-meeting/001special-55.pdf
CRC Checksum
MD5 Checksum

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready