การเบิกจ่ายเงิน

เอกสารบริการระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ระเบียบ ข้อบัง ขั้นตอน เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

ดาวโหลดเอกสารการเงิน ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบ 3DGF (พร้อมตัวเอย่าง)

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon แบบฟอร์มhot!Tooltip 12/30/2015 Hits: 5420
ขั้นตอนดำเนินการและตัวอย่างเอกสารการเบิกค่าสอนภาคนอกเวลา โดยนางสาวสุจิตรา พูลชนะ นักวิชาการศึกษา
ขั้นตอนดำเนินการและตัวอย่างเอกสารการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน โดย นางสาวสุจิตรา พูลชนะ นักวิชาการศึกษา
ขั้นตอนดำเนินการและตัวอย่างเอกสารการเบิกค่าเอกสารประกอบการสอน โดยนางสาวสุจิตรา พูลชนะ นักวิชาการศึกษา
การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประเภทของเงินที่ใช้ ขั้นตอนในการดำเนินการ เอกสารที่ใช้ และตัวอย่างการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดย นางสาววรรณวิไล  ยกย่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ต้องทำ/รู้อะไรบ้าง ระเบียบการเบิกจ่าย ขออนุมัติโครงการ หนังสือเชิญวิทยากร/คำสั่ง และฎีกาส่งเบิกค่าตอบแทน โดยนางสาวสุจิตรา ถึงโภค นักวิชาการศึกษา
การขอไปราชการ ผู้อนุมัติในการไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก การรายงานการไปราชการ และใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยนางสาวอรุณี  แก้วบริสุทธิ์ นัำกวิชาการศึกษา
การเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ประกอบด้วยอัตรา บุคคลที่จะเบิก เอกสารที่ใช้เบิก ขั้นตอนการดำเนินการ โดย นางสาวอาพร  สุนทรวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready