การเบิกจ่ายเงิน

เอกสารบริการระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ระเบียบ ข้อบัง ขั้นตอน เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

ดาวโหลดเอกสารการเงิน ขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในระบบ 3DGF (พร้อมตัวเอย่าง)

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon แบบฟอร์มhot!Tooltip 12/30/2015 Hits: 5420
การขอไปราชการ ผู้อนุมัติในการไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก การรายงานการไปราชการ และใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยนางสาวอรุณี  แก้วบริสุทธิ์ นัำกวิชาการศึกษา
การเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ประกอบด้วยอัตรา บุคคลที่จะเบิก เอกสารที่ใช้เบิก ขั้นตอนการดำเนินการ โดย นางสาวอาพร  สุนทรวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนดำเนินการและตัวอย่างเอกสารการเบิกค่าเอกสารประกอบการสอน โดยนางสาวสุจิตรา พูลชนะ นักวิชาการศึกษา
ขั้นตอนดำเนินการและตัวอย่างเอกสารการเบิกค่าสอนเกินภาระงาน โดย นางสาวสุจิตรา พูลชนะ นักวิชาการศึกษา
ขั้นตอนดำเนินการและตัวอย่างเอกสารการเบิกค่าสอนภาคนอกเวลา โดยนางสาวสุจิตรา พูลชนะ นักวิชาการศึกษา
ต้องทำ/รู้อะไรบ้าง ระเบียบการเบิกจ่าย ขออนุมัติโครงการ หนังสือเชิญวิทยากร/คำสั่ง และฎีกาส่งเบิกค่าตอบแทน โดยนางสาวสุจิตรา ถึงโภค นักวิชาการศึกษา
การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประเภทของเงินที่ใช้ ขั้นตอนในการดำเนินการ เอกสารที่ใช้ และตัวอย่างการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดย นางสาววรรณวิไล  ยกย่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready