ฝ่ายวิชาการ

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2560
แบบรายงานการวิพากษ์-มคอ
แบบฟอร์มแผนพัฒนานักศึกษา-2560
แบบฟอร์มแผนบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร-2560
-ระบบและกลไกการทวนสอบ-แบบ ทส01-แบบ ทส02-แบบ ทส03
รุปแบบการจัดทำ มคอ.3 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557
ปฏิทินวิชาการ-2560
ปฏิทินการบริหารหลักสูตร-2560
คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของคณาจารย์ในคณะ
การจัดทำคู่มือการเปิดปิดหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา และ 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับการเอกสารหลักสูตรของคณะฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready