มคอ.3 สาขาชีววิทยา

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
รหัสวิชา 4033605 ชื่อวิชา ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จุลินทรีย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์จันทนา ก่อนเก่า
รหัสวิชา 4031105 ชื่อวิชา ชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamental biology) ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์จันทนา ก่อนเก่า
รหัสวิชา 4092122 ชื่อวิชา จุลชีววิทยาทางอาหารประยุกต์ (Applied food Microbiology) ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์จันทนา ก่อนเก่า
รหัสวิชา 4031105 ชื่อวิชา ชีววิทยาพื้นฐาน (Fundamental Biology) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพินทร์ เชียงปิ๋ว
รหัสวิชา 4032102 ชื่อวิชา ชีววิทยาของเซลล์ (Cell Biology) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพินทร์ เชียงปิ๋ว
รหัสวิชา 4032301 ชื่อวิชา พฤกษศาสตร์ (Botany) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว
รหัสวิชา 4032201 ชื่อวิชา จุลชีววิทยา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มณีรัตน์ ไกรพิบูลย์

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready