มคอ.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
รหัสวิชา 4093128 ชื่อวิชา อาหารเพื่อประกอบอาชีพ ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ธนิดา ชาญชัย
รหัสวิชา 4093202 ชื่อวิชา อาหารบำบัดโรค ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้สอนอาจารย์อารี น้อยสำราญ
รหัสวิชา 4092105 ชื่อวิชา หลักการประกอบอาหารท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์อารี น้อยสำราญ
รหัสวิชา 4091101 ชื่อวิชา เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรูปอาหาร ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์อารี น้อยสำราญ
รหัสวิชา 4091103 ชื่อวิชา หลักการประกอบอาหารไทย ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ธนิดา ชาญชัย
รหัสวิชา 4091101 ชื่อวิชา ความรู้กับเกี่ยวกับอาหารไทย ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ธนิดา ชาญชัย
รหัสวิชา 4093303 ชื่อวิชา การบริการบาร์และเครื่องดื่ม ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน อาจารย์อารี น้อยสำราญ
รหัสวิชา 4092301 ชื่อวิชา การจัดอาหารและการบริการ (Food Catering ) ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ธนิดา ชาญชัย
รหัสวิชา 4094203 ชื่อวิชา โภชนศาสตร์ชุมชน ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ธนิดา ชาญชัย
รหัสวิชา 4092302 ชื่อวิชา ศิลปะการขายในร้านอาหารและการบริการ ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์อารี น้อยสำราญ
รหัสวิชา 4092121 ชื่อวิชา อาหารฮาลาล ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์
รหัสวิชา 4093306 ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์
รหัสวิชา 4094901 ชื่อวิชา สัมมนาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์
รหัสวิชา 4094801 ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์
รหัสวิชา 4093127 ชื่อวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready