มคอ.3 สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
รหัสวิชา 4043204 ชื่อวิชา พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ่มอรุณ
รหัสวิชา 4042402 ชื่อวิชา แคลคูลัส 2 (Calculus 2) ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน รองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ่มอรุณ
รหัสวิชา 4041401 ชื่อวิชา แคลคูลัส 1(Calculus I) ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตร์ตราจารย์สุเทพ ลิ่มอรุณ
รหัสวิชา 4042403 ชื่อวิชา แคลคูลัส 3 Calculus 3) ผู้รับผิดชอบรายวิชา รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ
รหัสวิชา 4042505 ชื่อวิชา การออกแบบสื่อการเรียนมัลติมิเดีย รับผิดชอบโดย อาจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์
รหัสวิชา 4042504 ชื่อวิชา การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานสำนักงาน(Computer Application for Office Automation) รับผิดชอบโดย อาจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์
รหัสวิชา 4040102 ชื่อรายวิชา การคิดและการตัดสินใจ ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์
รหัสวิชา 4040102 ชื่อวิชา การคิดและการตัดสินใจ รับผิดชอบโดย อาจารย์อรพรรณ เลื่อนแป้น
รหัสวิชา 4041503 ชื่อวิชา โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) รับผิดชอบโดย อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
4041501 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Principles of Computer Programming) ผู้รับผิดชอบ อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
รหัสวิชา 4040101 ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน รับผิดชอบโดย อาจารย์เมษิยา แย้มเจริญกิจ
รหัสวิชา 4040102 ชื่อวิชา การคิดและการตัดสินใจ รับผิดชอบโดย อาจารย์เมษิยา แย้มเจริญกิจ
รหัสวิชา 4041101 ชื่อวิชา หลักการคณิตศาสตร์ รับผิดชอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วดี ไทรทอง
รหัสวิชา 4041401 ชื่อวิชา แคลคูลัส 1 (Calculus I) รับผิดชอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วดี ไทรทอง และอาจารย์เมษิยา แย้มเจริญกิจ

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready