มคอ.3 สาขาเคมี

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
รหัสวิชา 4022201 ชื่อวิชา เคมีอนินทรีย์ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
รหัสวิชา 4024901 ชื่อวิชา การวิจัยทางเคมี อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร และผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
รหัสวิชา 4022603 ชื่อวิชา การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
รหัสวิชา 4022202 ชื่อวิชา ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
รหัสวิชา 4022604 ชื่อวิชา ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
รหัสวิชา 4022305 ชื่อวิชา เคมีอินทรีย์พื้นฐาน รับผิดชอบโดย อาจารย์ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์
รหัสวิชา 4023502 ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีวเคมี 1 รับผิดชอบโดย อาจารย์กฤษณะ พวงระย้า
รหัสวิชา 4023501 ชื่อวิชา ชีวเคมีพื้นฐาน (Basic Biochemistry)รับผิดชอบโดย อาจารย์ กฤษณะ พวงระย้า
รหัสวิชา 4023501 ชื่อวิชา ชีวเคมี 1 Biochemistry 1) รับผิดชอบโดย อาจารย์กฤษณะ พวงระย้า

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready