มคอ.3 สาขาฟิสิกส์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
รหัสวิชา 4013701 ชื่อรายวิชา โลกของเรากับวิทยาศาสตร์โลก อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา 4010701 ชื่อวิชา โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสวิชา 4014901 รายวิชาการเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาอาจารย์สุภาดา ขุนณรงค์
รหัสวิชา 4062209 ชื่อวิชา พลังงานและการจัดการ ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร. สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
รหัสวิชา 4010701 ชื่อวิชา โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร. สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
4012107 วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น (Introduction to Science Energy) รับผิดชอบโดย อาจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
4012105 ฟิสิกส์ของคลื่น (Wave Physics) รับผิดชอบโดย อาจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
รหัสวิชา 1023604 ชื่อวิชา การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.สุภาดา ขุนณรงค์ ห้องพัก 728
รหัสวิชา 4064902 ชื่อรายวิชา การวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.สุภาดา ขุนณรงค์ อ.ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
รหัสวิชา 1023604 ชื่อรายวิชา การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.สุภาดา ขุนณรงค์ ห้องพัก 728 อาจารย์ผู้สอน อ.สุภาดา ขุนณรงค์
รหัสวิชา 4010701 ชื่อวิชา โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ. สุภาดา ขุนณรงค์
รหัสวิชา 4013201 ชื่อรายวิชา อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอล ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.เปี่ยม แก้วสวัสดิ์
รหัสวิชา 1023604 ชื่อรายวิชา การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ. ศิริพรรณ ศรัทธาผล อาจารย์ผู้สอน ผศ.เปี่ยม แก้วสวัสดิ์
รหัสวิชา 1024601 ชื่อรายวิชา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ศิริพรรณ ศรัทธาผล
รหัสวิชา 4012101 ชื่อวิชา รายวิชากลศาสตร์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ศิริพรรณ ศรัทธาผล และ อาจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready