DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
คู่มือปฏิบัติงานการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนมาตรฐาน ปรับปรุงครั้งที่ 3 โปรดรอการดาวน์โฟลดสักครู่
การ Upload ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
file icon Form Borrowhot!Tooltip 04/19/2018 Hits: 4014

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready