Details for แจ้งวิธีการเข้าใช้ระบบบันทึกการลาและขอหนังสือรับรองออนไลน์
PropertyValue
Nameแจ้งวิธีการเข้าใช้ระบบบันทึกการลาและขอหนังสือรับรองออนไลน์
Description
Filenameแจ้งวิธีการเข้าใช้ระบบบันทึกการลาและขอหนังสือรับรองออนไลน์.pdf
Filesize1.58 MB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatoradmin
Created On: 04/01/2020 13:27
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits2435 Hits
Last updated on 04/01/2020 13:29
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready