E-Book คณะวิทยาศาสตร์ฯ

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
    โดย รัชนี พันออด การบริหารคือกลไกสำคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ทฤษฎีเซตและฟังก์ชัน โดย รองศาสตราจารย์วัชรี กาญจนกีรติ
สมการพหุนามและรากของสมการ โดย รองศาสตราจารย์วัชรี กาญจนกีรติ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์วัชรี กาญจนกีรติ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด โดย รองศาสตราจารย์วัชรี กาญจนกีรติ
คู่มือการส่งเสริมสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดเพชรบุรี โดย ดร.ศรีงามลักษ์  คำทอง
หนังสืออ่านประกอบชุด ในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี เล่่ม 2 เขื่อนแก่งกระจานอันเป็นที่รัก เรียบเรียงโดย อ.ดร.บุญสนอง  ช่วยแก้ว
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH)  โดย: รองศาสตราจารย์พินันทร์  คงคาเพชร
สถิตินันพาราเมตริก (Nonparametric Statistics)  โดย: รองศาสตราจารย์พินันทร์  คงคงเพชร   Assoc. Prof. Pinan  Kongkapet
ชีวสถิติสาธารณสุข โดยรองศาสตราจารย์พินันทร์  คงคาเพชร
 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยและประเมินผลด้วยโปรแกรมเอ็กเซลโดย: รองศาสตราจารย์พินันทร์  คงคาเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready