E-Book คณะวิทยาศาสตร์ฯ

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
หนังสืออ่านประกอบชุด ในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี เล่่ม 2 เขื่อนแก่งกระจานอันเป็นที่รัก เรียบเรียงโดย อ.ดร.บุญสนอง  ช่วยแก้ว
สมการพหุนามและรากของสมการ โดย รองศาสตราจารย์วัชรี กาญจนกีรติ
สถิตินันพาราเมตริก (Nonparametric Statistics)  โดย: รองศาสตราจารย์พินันทร์  คงคงเพชร   Assoc. Prof. Pinan  Kongkapet
ทฤษฎีเซตและฟังก์ชัน โดย รองศาสตราจารย์วัชรี กาญจนกีรติ
ชีวสถิติสาธารณสุข โดยรองศาสตราจารย์พินันทร์  คงคาเพชร
คู่มือการส่งเสริมสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดเพชรบุรี โดย ดร.ศรีงามลักษ์  คำทอง
ความสัมพันธ์เวียนเกิด โดย รองศาสตราจารย์วัชรี กาญจนกีรติ
 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยและประเมินผลด้วยโปรแกรมเอ็กเซลโดย: รองศาสตราจารย์พินันทร์  คงคาเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH)  โดย: รองศาสตราจารย์พินันทร์  คงคาเพชร
    โดย รัชนี พันออด การบริหารคือกลไกสำคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์วัชรี กาญจนกีรติ

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready