Research

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
สรุปข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัย 2561
สรุปข้อมูลเผยแพร่ผลงานวิจัยปี 2560-2561
สรุปข้อมูลเผยแพร่ผลงานวิจัยปี 2559-2560
สรุปข้อมูลทุนอุดหนุนวิจัย 2560
เรียน อาจารย์/นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยโครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ฝ่ายวิจัยขอแนบเอกสารการขอนุมัติ และรายละเอียดการจัดทำเล่มรายงานเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ต่อไป
ฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่เกิน 30,000 บาท) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่านใดที่สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หรือเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์งานวิจัยของคณะฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีงบประมาณ 56
ข้อเสนอโครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.01)
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีงบประมาณ 56
โครงการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยโครงการวิจัยเน้นให้สอดคล้องกับโครงการวิจัยเชิงบูรณาการ ๓ กลุ่ม ได้แก่ โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโครงการวิจัยบูรณาการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น ดังรายละเอียด (ศธ+0509(ไฟล์ pdf)) ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังฝ่ายวิจัย ชั้น ๗ อาคารวิทยาภิรมย์ ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยทางสถาบันวิจัยฯ เป็นผู้รวบรวมเพื่อส่งทาง สกอ. หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นายบัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐ – ๖๕๒๙๖๓๙  E-mail : jubjib151@hotmail.com
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready