ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
การสกัดแทนนินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้บางชนิด ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
พฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดกล้วยเล็บมือนางอ.วรรณา วัฒนา
การศึกษาศักยภาพการผลิตกระดาษจากหญ้าคา ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเชั่นของสารสกัดพืชวงศ์กาฝากผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและเบตาเลนจากผลเสมาผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย
รวมผลงาน งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
อ.สุธิดา ทองคำ เรื่อง การสลัดเพคตินจากจาวตาล เผยแพร่ที่ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2555 TCI
ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล เรื่อง บทความฤทธ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟินอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากใบสิบสองราศี เผยแพร่ที่ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2555 TCI
ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม เรื่อง Optimization of Chlorococcun humiccola for biodiesel production เผยแพร่ที่ 8th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology and 1st International Conference on Coastal Biotechnology, 9-12 July 2012, Adelaid, Australia
อ.ดร.พิชิต สุดตา เรื่องPotent Activity against Multidrug-Resistamt Mycobacteriun tuberculosis of a-Mangogostin Analogs เผยแพร่ที่ The Pharmaceutical Bulletin, Volume 61 issue 2 (30 November 2012) Page 194 อยู่ในฐานข้อมูล SJR (www.scimagojr.com) โดยถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล เรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยแพร่ที่ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1 “สร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน” วันที่ 1 มี.ค. 56 ณ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
อ.ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ เรื่อง การทดสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธ์ต้านออกซิเดชันของใบข่อยดำ เผยแพร่ที่ วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ในฐานข้อมูล TCI
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล เรื่อง “ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” เผยแพร่ วันที่ 22-25 ม.ค. 56 ณ การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 26 หรือ 26th WUNCA CIT UniNOMS 2013 ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล เรื่อง ระบบการสิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยการวิเคราะห์ความหมายแอบแฝงและการจัดกลุ่มข้อความ เผยแพร่ที่ วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCI ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค. –มิ.ย. 56
อ.ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เรื่อง The Utilization of Botanic Garden for Biology Teacher Education เผยแพร่ที่ The Utilization of Botanic Garden for Biology Teacher Education. The International Conference on the Excellence in Teacher Education and Research Innovation. 24-28 December 2012. The Meetings of Rajabhat University Presidents. The Royal Orchid Sheraton, Bangkok, Thailand. (การประชุมระดับชาติ)
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4

คณบดี


ผศ.ณรงค์  ไกรเนตร์

 

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready