<
>
     
ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
อ.ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว University Botanic Garden:a Resource for Learning เผยแพร่ที่ University Botanic Garden: a Resource for Learning. ICASE International Seminar on Education for Sustainable Development (ESD).11-13 December 2012. International College, Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand. (การประชุมระดับชาติ)
อ.ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว การเพาะเมล็ดเอื้องเงินหลวงในสภาพปลอดเชื้อ หนังสือตอบรับเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการพฤษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (การประชุมระดับชาติ)
ผศ.ดร.เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ เรื่อง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบสืบพันธ์ โดยวิธีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TGT สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยแพร่ที่ วารสารคณะครุศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556
ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม เรื่อง การสำรวจผลกระทบจากการทำนากุ้งต่อคุณภาพน้ำในพื้นที่ อ.บ้านแหลม จ.เพชรนบุรี เผยแพร่ที่ วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท.ปีที่ 4 ฉบับพิเศษการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2556
ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม เรื่อง Development fo microalgae as raw material for biodiesel production เผยแพร่ที่ 2nd Thai Environmental Education Congress Living in a Changing World, 7-9 December, 2012, Roi-et, Thailand
ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม เรื่อง Large scale production fo Chlorococcum hunicola in race way ponds and flat panel potobioreactor for biodiesel production เผยแพร่ที่ 2ndAsia-OceaniaAlgae Innovation Summit Algae for Sustainable Development , September 3-5, 2012, Royal Orchid Sheraton Hotel Towers, Bangkok, Thailand
ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เรื่อง การพัฒนาสูตรอาหาร เพื่อเพาะเลี้ยงเมล็ดว่างหางช้าง (Grammatophyllum speciosum Blume) ในสภาพปลอดเชื้อ รายงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 54
การส่งเสริมสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาจารย์ ดร.ศรีงามลักษณ์ คำทอง วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
การใช้ใบกะเพราดึงดูดแมลงวันทองแทนฟีโรโมน ผศ.อนงค์ ทองทับ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
แนวคิดเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความตระหนักเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในชุมชน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ นฤมล ยุตาคม และ พัฒนี จันทรโรทัย วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพาะเลี้ยงเมล็ดออนซิเดียมใบพาย (Trichocentrum sp.) ในสภาพปลอดเชื้อ อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว และ วิชุกร ฤกษ์ดี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
การสกัดเพคตินจากจาวตาลและเมล็ดตาลอ่อน อาจารย์สุธิดา ทองคำ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
การพัฒนาข้าวตูขนมหวานเมืองเพชรบุรีด้วยมอลทิทอล อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร พัชรี เสริมทรัพย์ สนิท จันทร์แก้ว และ อาจารย์ณปภา หอมหวน วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
การสกัดและการตรวจสอบสาระสำคัญทางพฤกษเคมีเบื้องต้นจากไมยราบ อาจารย์ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ และ อาจารย์กฤษณะ พวงระย้า วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
เรื่อง คุณลักษณะทางเชื้อเพลิงของแกลบในจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready