<
>
     
ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม เรื่อง Large scale production fo Chlorococcum hunicola in race way ponds and flat panel potobioreactor for biodiesel production เผยแพร่ที่ 2ndAsia-OceaniaAlgae Innovation Summit Algae for Sustainable Development , September 3-5, 2012, Royal Orchid Sheraton Hotel Towers, Bangkok, Thailand
ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เรื่อง การพัฒนาสูตรอาหาร เพื่อเพาะเลี้ยงเมล็ดว่างหางช้าง (Grammatophyllum speciosum Blume) ในสภาพปลอดเชื้อ รายงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 54
การส่งเสริมสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาจารย์ ดร.ศรีงามลักษณ์ คำทอง วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
การใช้ใบกะเพราดึงดูดแมลงวันทองแทนฟีโรโมน ผศ.อนงค์ ทองทับ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
แนวคิดเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความตระหนักเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในชุมชน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ นฤมล ยุตาคม และ พัฒนี จันทรโรทัย วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพาะเลี้ยงเมล็ดออนซิเดียมใบพาย (Trichocentrum sp.) ในสภาพปลอดเชื้อ อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว และ วิชุกร ฤกษ์ดี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
การสกัดเพคตินจากจาวตาลและเมล็ดตาลอ่อน อาจารย์สุธิดา ทองคำ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
การพัฒนาข้าวตูขนมหวานเมืองเพชรบุรีด้วยมอลทิทอล อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร พัชรี เสริมทรัพย์ สนิท จันทร์แก้ว และ อาจารย์ณปภา หอมหวน วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
การสกัดและการตรวจสอบสาระสำคัญทางพฤกษเคมีเบื้องต้นจากไมยราบ อาจารย์ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ และ อาจารย์กฤษณะ พวงระย้า วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
เรื่อง คุณลักษณะทางเชื้อเพลิงของแกลบในจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
เรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพทางพลังงานของเชื้อเพลิงแกลบในจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
ดร.ศรีงามลักษณ์ คำทอง เรื่อง แบบภาวะผู้นำในปัจจุบันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษา : บ้านห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
ผศ.บุญยัง ขันธะกาด อ.สุภาดา ขุนณรงค์ อ.ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ และ อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ เรื่อง ทัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดเพชรบุรี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
จุฑารัตน์  บุตรรัตน์ อ.ดำรงค์  พงษ์พุทธชาติ ดร.บุษราคัม ทรัพย์อุดมผล เรื่อง ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของพืชสมุนไพรไทย วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เรื่อง อาหารเลี้ยงชื้อที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมเส้นใย เพื่อการเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมฮังการี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready