<
>
     
ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
เรื่อง การวิเคราะห์ศักยภาพทางพลังงานของเชื้อเพลิงแกลบในจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
ดร.ศรีงามลักษณ์ คำทอง เรื่อง แบบภาวะผู้นำในปัจจุบันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษา : บ้านห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
ผศ.บุญยัง ขันธะกาด อ.สุภาดา ขุนณรงค์ อ.ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ และ อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ เรื่อง ทัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดเพชรบุรี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
จุฑารัตน์  บุตรรัตน์ อ.ดำรงค์  พงษ์พุทธชาติ ดร.บุษราคัม ทรัพย์อุดมผล เรื่อง ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของพืชสมุนไพรไทย วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เรื่อง อาหารเลี้ยงชื้อที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมเส้นใย เพื่อการเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมฮังการี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เรื่อง เพศและการงอกของตาล (Borassus flabellifer L.) วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร เรื่อง มะนาวผลสำเร็จรูปสูตรเข้มข้น วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
อาจารย์วริษา ปานเจริญ เรื่องอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงความดันของออกซิเจนบนฟิล์มบางสังกะสีออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีดีซี แมกนีตรอนสปัตเทอริ่ง การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
อาจารย์พิชิต สุตดา เรื่อง CoMFA and CoMSIA studies on a new series of xanthone derivatives against oral human epidermoid carcinoma (KB) cancer cell line. Monatsh Chem, 2009, 140: 273-280, ISI.
อาจารย์พิชิต สุดตา เรื่อง Chemical constituents of the Salacia Verrucosa wight stem. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปี 2552 25(1). หน้า 62-67
รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ เรื่อง การจัดการคุณภาพที่เอื้อต่อการดำเนินการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วารสารวิชาการ ราชภัฏตะวันตก ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2552
ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร เรื่อง Exploring the Molecular Basis for Selective Cytotoxicity of Lamellarins Against Human Hormone-Dependent T47D and Hormone-independent MDA-MB-231 Breast Cancer Cells. Monatsh Chem, 2010, 142: 97-109 อยู่ใน ISI
ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร เรื่อง 3D Pharmacophore Mapping Using 4D QSAR Analysis for the Cytotoxicity of Lamellarins Against Human Hormone-Dependent T47D Breast Cancer Cells. Journal of Chemical Information and Modeling, 2009, 49, 2312-2322 อยู่ใน ISI
ดร. บุษราคัม ทรัพย์อุดมผล เรื่อง Composition and Anti-mycobacterial Activity of the Essential Oil of Feroniella lucida (Scheff.) Swing. Journal of Essential Oil Research, Vol. 21, November/December 2009 อยู่ใน ISI
อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ กรณีศึกษา : ผลของการใช้หน่วยการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระดับชั้นมัธยมศึกษา วาสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2553 หน้า177-794 อยู่ในฐานข้อมูล TCI

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready