<
>
     
ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
ผศ.ดร. เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมภาวะน้ำหนักเกินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเพชรบุรี วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
อาจารย์นุชกมล ยอแซฟ เรื่อง Roselle Extract Enhances Glucose Uptake of Fat Cells Isolated from High Fructose Fat-Diet Rats. Thai Journal Pharmacology ปีที่ 1 ฉบับที่ 31 พ.ศ. 2552 หน้าที่ 130 อยู่ในฐานข้อมูล TCI
ผศ. ทวีพร เนียมมาลัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเครื่องกรองน้ำสำหรับการเกษตร วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2552
อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธ์ เรื่อง การรับรู้ของครูและนักเรียนเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2551 ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 หน้า 1-10
อาจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ เรื่อง การจัดการคุณภาพน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เรื่อง อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมสำหรับเตรียมเส้นใยในการเพาะเลี้ยงเห็ดแครง วารสารเกษตรนเรศวร ปีที่ 12 (ฉบับพิเศษ) สิงหาคม-ธันวาคม 2552
การเพาะเมล็ดเอื้องไอยเรศ (Rhynchostylis retusa (L.) Blume)ในหลอดทดลอง อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว และนายสุรชัย จันทร์หงษ์ แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารเกษตรนเรศวร ปีที่ 12 (ฉบับพิเศษ)สิงหาคม-ธันวาคม 2552
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 4 จาก 4

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready