<
>
     
ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

ฐานข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัย

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
ดร.ศรีงามลักษณ์ คำทอง เรื่อง แบบภาวะผู้นำในปัจจุบันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรณีศึกษา : บ้านห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
แนวคิดเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและความตระหนักเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในชุมชน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ นฤมล ยุตาคม และ พัฒนี จันทรโรทัย วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2554 อยู่ใน TCI
การเพาะเมล็ดเอื้องไอยเรศ (Rhynchostylis retusa (L.) Blume)ในหลอดทดลอง อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว และนายสุรชัย จันทร์หงษ์ แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารเกษตรนเรศวร ปีที่ 12 (ฉบับพิเศษ)สิงหาคม-ธันวาคม 2552
ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เรื่อง เพศและการงอกของตาล (Borassus flabellifer L.) วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
อาจารย์วริษา ปานเจริญ เรื่องอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงความดันของออกซิเจนบนฟิล์มบางสังกะสีออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีดีซี แมกนีตรอนสปัตเทอริ่ง การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เรื่อง อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมสำหรับเตรียมเส้นใยในการเพาะเลี้ยงเห็ดแครง วารสารเกษตรนเรศวร ปีที่ 12 (ฉบับพิเศษ) สิงหาคม-ธันวาคม 2552
ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว เรื่อง อาหารเลี้ยงชื้อที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมเส้นใย เพื่อการเพาะเลี้ยงเห็ดนางรมฮังการี วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเชั่นของสารสกัดพืชวงศ์กาฝากผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล
จุฑารัตน์  บุตรรัตน์ อ.ดำรงค์  พงษ์พุทธชาติ ดร.บุษราคัม ทรัพย์อุดมผล เรื่อง ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของพืชสมุนไพรไทย วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล เรื่อง ระบบการสิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยการวิเคราะห์ความหมายแอบแฝงและการจัดกลุ่มข้อความ เผยแพร่ที่ วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TCI ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค. –มิ.ย. 56
รวมผลงาน งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร เรื่อง มะนาวผลสำเร็จรูปสูตรเข้มข้น วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2553 อยู่ใน TCI
พฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัดกล้วยเล็บมือนางอ.วรรณา วัฒนา
อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล เรื่อง “ผลของการใช้บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี” เผยแพร่ วันที่ 22-25 ม.ค. 56 ณ การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 26 หรือ 26th WUNCA CIT UniNOMS 2013 ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล เรื่อง บทความฤทธ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟินอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากใบสิบสองราศี เผยแพร่ที่ วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2555 TCI
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 4

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready