<
>
     
ข่าวงานวิจัยคณะ
ผศ.สุนันทศักดิ์ นำเสนอผลงานวิจัย ด้านพลังงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 01 กรกฏาคม 2016 เวลา 03:19 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทศักดิ์  ระวังวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (12th Conference On Energy Network of Thailand)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:38 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมนานาชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2016 เวลา 05:01 น.

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การประชุมนานาชาติ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม “การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศ  ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:38 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลงานวิจัยในปี2558 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2016 เวลา 04:42 น.

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2016 เวลา 05:39 น.
 
ผลงานวิจัยในปี2557 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 11:19 น.

ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการแยกโปรโตพลาสต์บัวสายพันธุ์มังคลอุบล 
โดยอาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ

ฤทธิ์ทางชีวภาพและการตรวจสารพฤกษเคมีเบื้องต้นจากใบสิบสองราศี
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 12:47 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะฯ ปีงบ 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2013 เวลา 02:32 น.

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสรรคทุนสนับสนุนงานวิจัย เพื่อส่งเสริมงานการค้นคว้าวิจัย ตามกรอบยุทธศาสตร์การทำวิจัยของมหาวิทยาลัย และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยของคณะให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับองค์กรภายนอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการเพิ่มเติมแก้ไขหลักเกณฑ์บางประการ ดังประกาศนี้ (Download ประกาศ)

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 มกราคม 2014 เวลา 10:17 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 6

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready