<
>
     
ข่าวงานวิจัยคณะ
ขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 10:08 น.

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีงบประมาณ 2556

ข้อเสนอโครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.01)

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 มกราคม 2013 เวลา 03:37 น.
 
การประชุมและสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2012 เวลา 08:47 น.

Download กำหนดการอบรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 อาคาร 14 จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2012 เวลา 10:05 น.
 
นักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2012 เวลา 17:00 น.

นักวิจัยดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555

อาจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับประกาศนียบัตรนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 (ส่วนภูมิภาค) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงามอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2555 และยังได้รับรางวัลนักวิจัยระดับดี จากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีกดัวย

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2013 เวลา 03:39 น.
 
ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยฯ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2009 เวลา 08:53 น.

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ พ.. 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย เพื่อส่งเสริมงานการค้นคว้าวิจัย ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การทำวิจัยของมหาวิทยาลัยและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยของคณะให้สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับองค์กรภายนอกได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการดำเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ประชุมครั้งที่ 1/255
5 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 จึงกำหนด
หลักเกณฑ์การสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้

ข้อ
1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนงานวิจัย
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธะกิจหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งจะต้องทำงานวิจัยตามนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการแก้ปัญหาของ
ชุมชนในอนาคต

ข้อ
2 ขอบเขตของทุนสนับสนุนงานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2555 ทั้งสิ้น 255,000 บาท
ภายใต้โครงการจัดสรรทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยสนับสนุนการดำเนินของโครงการวิจัยที่ต้องดำเนินการให้
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ255
5 โครงการวิจัยล่ะไม่เกิน 50,000 บาทและสนับสนุนโครงการวิจัยที่ดำเนินการตาม
กรอบยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทนและค่าครุภัณฑ์

ข้อ
3 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

3.1 เป็นอาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.2 หัวหน้าโครงการวิจัยมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญตรงตามสาขาของหัวข้อที่ทำวิจัย

3.3 อาจารย์ 1 ท่านสามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยได้เพียง 1 ทุน

3.4 ไม่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้งบประมาณ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการทำวิจัยไปแล้ว

ข้อ
4 การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและการเสนอขอรับทุน
ให้ผู้สมัครจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ชุด
ส่งมายังประธานคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ภายในวันที่ 1
6 มกราคม.ศ. 2555
ข้อ
5 การพิจารณาการจัดสรรทุน
คณะกรรมการดำเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยให้แก่ผู้ขอรับทุน ทั้งนี้
ในการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยให้ถือผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

ข้อ
6 การรับและการเบิกจ่ายทุนวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัยต้องลงนามในสัญญาการรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ภายใต้โครงการจัดสรรทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์ประจำปี
2555กับคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หลังจากได้รับการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยหัวหน้าโครงการวิจัยจะต้อง
เป็นผู้ดำเนินการในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายทุนวิจัยตามวงเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนให้แล้วเสร็จ
ก่อนระยะเวลาที่กำหนดให้ใช้งบประมาณให้แล้วเสร็จของมหาวิทยาลัยประมาณ
2 อาทิตย์ หรือ
ภายในวันที่
15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยประมาณ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง มิฉะนั้นจะถือว่า
สละสิทธ์ในส่วนของงบประมาณที่ทำการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ข้อ
7 การรายงานความก้าวหน้า

เมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแล้ว หัวหน้าโครงการวิจัยต้องดำเนินการรายงานความก้าวหน้า
ของงานวิจัยตามแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ภายใน
6 เดือนนับจากวันทำสัญญา
ข้อ
8 การส่งรายงานสรุปผลการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ มายังคณะกรรมการดำเนินงาน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน
3 ชุด พร้อมซีดีบันทึกรายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 แผ่น ภายใน มีนาคม พ
.ศ. 2556 โดยจะต้องดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลการวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย
(TCI) หรือนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ได้รับการรับรอง
จาก สกอ
. ในกรณีที่ผู้ทำวิจัยไม่ดำเนินการส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จะดำเนินการแจ้งระงับสิทธิ์การขอเสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

รองศาสตราจารย์พินันทร์ คงคงเพชร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

<= รายละเอียด  แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย สัญญารับทุน และแบบรายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติม=>

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 กรกฏาคม 2012 เวลา 08:16 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 6

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready