<
>
     
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประชุมนานาชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2016 เวลา 05:01 น.

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การประชุมนานาชาติ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม “การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการของระบบนิเวศ  ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 

The international conference on climate change, biodiversity and ecosystem services for the sustainable development goals: In celebration of HRH Maha Chakri Sirindhorn's 5th cycle birthday anniversary. 27-29 June 2016 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  ๒ เมษายน 2559           วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ค่ายพระราม 6  ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวินานาชาติ ระหว่างเวลา 09.30 – 12.30 นาฬิกา

 

ครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาดา  ขุนณรงค์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์สุรีรัตน์  เทมวรรธน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา       ได้เข้าร่วมประชุมนานาชาติ  เพื่อนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:38 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready