<
>
     
ผศ.สุนันทศักดิ์ นำเสนอผลงานวิจัย ด้านพลังงาน PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 01 กรกฏาคม 2016 เวลา 03:19 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทศักดิ์  ระวังวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (12th Conference On Energy Network of Thailand)

วันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ดำเนินการจัดขึ้น โดยนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงานในหัวข้อ “การศึกษาเชื้อเพลิงอัดแท่งจากทางตาลโตนดที่มีแป้งเปียกเป็นตัวประสานในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน” โดยมีผู้ร่วมวิจัยอีก 2 ท่าน คือ อาจารย์อนุรักษ์  เกษวัฒนากุล  และอาจารย์ชัยนุสนธ์  เกษตรพงศ์ศาล  จากการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ กับผู้นำเสนอผลงานวิจัยจากหน่วยงานด้านอื่นๆ ทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ และจะได้นำมาพัฒนาปรับปรุงงานวิจัย และนำมาเสนอแนะกับกลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:38 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready