<
>
     
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับรางวัลนักวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2016 เวลา 03:54 น.

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ รับรางวัลนักวิจัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม  2559  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมจัดนิทรรศการการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 6  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ  โดยมีคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยดังต่อไปนี้

 

รางวัลนักวิจัยระดับดีเยี่ยม ได้แก่  ผศ.ดร.พิชิต สุดตา

รางวัลนักวิจัยระดับดีเด่น ได้แก่  1. อ.ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

2. อ.ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร

3. อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

รางวัลนักวิจัยระดับดี ได้แก่     1. อ.ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว

2. อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์

3. ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

4. อ.วุฒิชัย ฤทธิ

และมีอาจารย์ที่่ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ได้แก่ รศ.พินันท์ คงคาเพชร และร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์  ได้แก่ อ.จันทนา ก่อนเก่า  ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล  และอ.ดร. สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2016 เวลา 04:38 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready