ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะฯ รุ่นที่ 1 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 07:28 น.

เรียนอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทุกท่าน

ฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ไม่เกิน 30,000 บาท) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่านใดที่สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังฝ่ายวิจัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 หรือเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์งานวิจัยของคณะฯ http://sci.pbru.ac.th/
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอแสดงความนับถือ

สุคนธา สุคนธ์ธารา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 07:44 น.