<
>
     
ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ม.มหิดล PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2018 เวลา 08:31 น.

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นแนวทางในปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมและเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบต่อไป โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานประกอบด้วย อ.ดร.พูนศิริ  ทิพย์เนตร อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา  อ.ดร.ไกรฤกษ์  ทวีเชื้อ  อ.ดร.ประดิพันธ์  ทองแถม ณ อยุธยา ผศ.ศรินรัตน์  ฉัตรธีระนันท์  อ.กฤษณะ พวงระย้า  นายสืบศักดิ์  ลีลาอัมพรสิน  นางปริศนา พันธ์งาม  นางสาวชนิดา  ศรีสาคร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 มีนาคม 2018 เวลา 05:39 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready