นักศึกษาสาขาวิชา วิทย์-เทคโน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี พิมพ์
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 เวลา 06:36 น.

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดี (รองชนะเลิศอันดับ 2) ภาคโปสเตอร์ กลุ่มพืชศาสตร์ และรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชมเชย

ภาคโปสเตอร์ กลุ่มพืชศาสตร์ ในการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 ระหว่าง วันที่ 22 -23 มีนาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยนำเสนอเรื่อง คุณภาพน้ำและตะกอนดินเบื้องต้นในพื้นที่วนเกษตรชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้นำเสนอ คือ นางสาวกุลชญา วงศ์พึ่งไพบูลย์ และ นางสาวอินธุอร แก้ววิเศษ  เรื่อง ความหลากหลายของไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผู้นำเสนอ นางสาวสุตาภัทร ทองมาก และ นางสาววิจิตรา เต็มหน โดยมีผศ. สุภาดา ขุนณรงค์ อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ และ อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม ควบคุม ดูแล และอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย