<
>
     
ผลงานวิจัยในปี2560-61 PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018 เวลา 17:00 น.ทุนอุดหนุนวิจัย ปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่

ชื่องานวิจัย

นักวิจัย

จำนวนเงินวิจัย

รวมเงิน

ภายใน

ภายนอก

1

การพัฒนาเอกลักษณ์อาหารท้องถิ่นเพชรบุรีด้วยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์อารี  น้อยสำราญ

445,620

445,620

2

โครงการการพัฒนาวัสดุเปล่งแสงของแข็งสีแดงชนิดใหม่จากแก้วบอโรซิลิเกต

อ. ดร.สรวิศิษฎ์ รักพาณิชย์

558,080

558,080

3

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการคัดเลือกพันธุ์ทนเค็มและทนแล้งของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี

อ.ดร.สุมิตานันท์  จันทะบุรี

552,000

552,000

อ.ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว

อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์

อ.ดร.ไกรฤกษ์  ทวีเชื้อ

อ.ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา

4

การพัฒนากระบวนการเร่งการเพาะงอก ที่มีผลต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพของตาลโตนด ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

อ.จันทนา  ก่อนเก่า

218,000

218,000

ผศ.วัชราภรณ์  ประภาสะโนบล

5

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา

55,921

6

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

47,368

7

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

55,921

8

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบุรี

55,921

9

ปริมาณเมทิลไกลออกซอลในต้นข้าวอ่อนที่ทำให้เครียดด้วยสภาพอากาศ

ผศ.ดร.บุษกร  อุ๋ยวงศ์

50,000

50,000

10

การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาว M67

วริษา  ปานเจริญ

30,000

30,000

11

การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

อ.ดร.สุครธา  สุคนธ์ธารา

48,000

48,000

12

การสำรวจสภาพแวดล้อมในวนเกษตรชุมชน บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปีที่ 3

อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม

70,000

70,000

อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์

13

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมะนาวและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพบ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี

ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพย์เนตร

160,000

160,000

อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา

อ.วัชรินทร์ สุขสนาน

อ. ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์

นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา

14

การศึกษาคุณภาพของปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม

48,000

48,000

15

การพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองจาก อำเภอท่ายาง

อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

48,000

48,000

16

การจัดการขยะอินทรีย์โดยการหมักปุ๋ยชีวภาพไส้เดือนดิน ในพื้นที่      ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

48,000

48,000

17

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ของ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์

50,000

50,000

18

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย

อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์

50,000

50,000

19

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์

50,000

50,000

20

การสร้างฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินทางเลือกวิธีการกำจัดมูลฝอย ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน

อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์

50,000

50,000

จ.ประจวบคีรีขันธ์

21

การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์

65,000

65,000

อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา

อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม

อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์

อ.วราภรณ์ นิสสภา

22

การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต.คลองวาฬ  จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์

65,000

65,000

อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา

อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม

อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์

อ.วราภรณ์ นิสสภา

23

การสังเคราะห์ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์

10,000

10,000

อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา

อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม

อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์

อ.วราภรณ์ นิสสภา

24

การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง

อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

50,000

50,000

ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์

อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา

อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม

อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์

อ.วราภรณ์ นิสสภา

25

การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลบางหัวไผ่ จังหวัดอ่างทอง

อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

50,000

50,000

ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์

อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา

อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม

อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์

อ.วราภรณ์ นิสสภา

26

การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลบางพลับ จังหวัดอ่างทอง

อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

50,000

50,000

ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์

อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา

อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม

อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์

อ.วราภรณ์ นิสสภา • รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560-2561
  ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อนักวิจัย สาขาวิชา ประเภทการนำเสนอผลงานวิจัย สถานที่การนำเสนอผลงานวิจัย ช่วงเวลาที่นำเสนอผลงานวิจัย
  1 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านโน้ตสากล อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านโน้ตสากล งานประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 6-7 มกราคม 2561. ณ โรงแรมสบาย จังหวัดนครราชสีมา 1/6/2561
  2 The Design of an Instructional Model Based on Connectivism and Constructivism to Create Innovation in Real World Experience. อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความThe Design of an Instructional Model Based on Connectivism and Constructivism to Create Innovation in Real World Experience. International Education Studies; Vol. 11, No. 3; 2018: pp12-17. doi:10.5539/ies.v11n3p12 2/25/2561
  3 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานด้วย Google Sites อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานด้วย Google Sites งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3/8/2561
  4 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบเกมมิฟิเคชั่นของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความ การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบเกมมิฟิเคชั่นของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.
  และได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์เผยแพร่่ลงวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
  5/9/2561
  5 Creation of a Structural Equation Model of Human Resource Management to Be Applied to High-Performance Educational Organizations อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความ Creation of a Structural Equation Model of Human Resource Management to Be Applied to High-Performance Educational Organizations International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018).
  and published in International Journal of Learning and
  Teaching (IJLT).
  5/16/2561
  6 ผลการจัดการเรียนรู้โดใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 5/17/2561
  7 การออกแบบระบบการสอนอัจฉริยะด้วยการประมวลผลแบบธรรมชาติในภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความหายแฝง อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยการออกแบบระบบการสอนอัจฉริยะด้วยการประมวลผลแบบภาษาธรรมชาติโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความหมายแฝง วารสารวิชาการระดับชาติวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่8 ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม2560 5/17/2561
  8 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยโมบาย NFCเทคโนโลยี อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ บทความวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยโมบาย NFCเทคโนโลยี วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 7/30/2561
  9 เรื่องลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย เรื่อง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี (Poster) การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  10 พรรณไม้หอมในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ. ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัยเรื่อง พรรณไม้หอมในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Poster Presentation) การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  11 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา บคความวิจัย เรื่อง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  12 ความหลากหลายของแมลงพาหะถ่ายเรณูของตาลโตนด( ฺBoassus flabellifer L.) : การศึกษานำร่องในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแมลงพาหะถ่ายเรณูของตาลโตนด (Poster Presentation) การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  13 พรรณไม้หอมในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ. ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัยเรื่อง พรรณไม้หอมในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Poster Presentation) การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  14 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา บคความวิจัย เรื่อง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  15 ความหลากหลายของแมลงพาหะถ่ายเรณูของตาลโตนด( ฺBoassus flabellifer L.) : การศึกษานำร่องในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแมลงพาหะถ่ายเรณูของตาลโตนด (Poster Presentation) การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  16 พรรณไม้หอมในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ. ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัยเรื่อง พรรณไม้หอมในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Poster Presentation) การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  17 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา สาขาวิชาชีววิทยา บคความวิจัย เรื่อง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  18 ความหลากหลายของแมลงพาหะถ่ายเรณูของตาลโตนด( ฺBoassus flabellifer L.) : การศึกษานำร่องในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแมลงพาหะถ่ายเรณูของตาลโตนด (Poster Presentation) การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  19 พรรณไม้หอมในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.วุฒิชัย ฤทธิ สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัยเรื่อง พรรณไม้หอมในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Poster Presentation) การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  20 ความหลากหลายของแมลงพาหะถ่ายเรณูของตาลโตนด( ฺBoassus flabellifer L.) : การศึกษานำร่องในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ.วุฒิชัย ฤทธิ สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแมลงพาหะถ่ายเรณูของตาลโตนด (Poster Presentation) การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  21 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี อ.วุฒิชัย ฤทธิ สาขาวิชาชีววิทยา บคความวิจัย เรื่อง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  22 พรรณไม้หอมในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ. ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัยเรื่อง พรรณไม้หอมในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Poster Presentation) การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  23 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี สาขาวิชาชีววิทยา บคความวิจัย เรื่อง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  24 ความหลากหลายของแมลงพาหะถ่ายเรณูของตาลโตนด( ฺBoassus flabellifer L.) : การศึกษานำร่องในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแมลงพาหะถ่ายเรณูของตาลโตนด (Poster Presentation) การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  25 พรรณไม้หอมในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัยเรื่อง พรรณไม้หอมในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (Poster Presentation) การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  26 ความหลากหลายของแมลงพาหะถ่ายเรณูของตาลโตนด( ฺBoassus flabellifer L.) : การศึกษานำร่องในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแมลงพาหะถ่ายเรณูของตาลโตนด (Poster Presentation) การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  27 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ สาขาวิชาชีววิทยา บคความวิจัย เรื่อง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเมล็ดและคุณภาพการหุงต้มของข้าวพื้นเมืองในจังหวัดเพชรบุรี การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ ครั้งที่ 8 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 11/29/2560
  28 การคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินนาปลอดสารเคมี ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี อ.จันทนา ก่อนเก่า สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย การคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินนาปลอดสารเคมี ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี(Poster Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3/29/2561
  29 การคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินนาปลอดสารเคมี ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี อ.สุพิตา พูลสมบัติ สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย การคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากดินนาปลอดสารเคมี ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี(Poster Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3/29/2561
  30 Alleviation of salt stress effects on physiology of leaves in two cultivars of pigmented rice by application of spermidine อ. ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัยเรื่องAlleviation of salt stress effects on physiology of leaves in two cultivars of pigmented rice by application of spermidine วารสาร Asia-pacific journal of science and technology ปีที่ 02 ฉบับที่ 23 4/1/2561
  31 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ด อ. ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ด การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โรงแรมเซ้นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 5/23/2561
  32 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ด อ. ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ด การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โรงแรมเซ้นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 5/23/2561
  33 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ด อ. ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ด การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โรงแรมเซ้นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 5/23/2561
  34 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ด อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ด การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โรงแรมเซ้นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 5/23/2561
  35 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องผึ้ง (Dendrobium lindleyi Steud.) ในหลอดทดลอง อ.วุฒิชัย ฤทธิ สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัยเรื่อง ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเอื้องผึ้ง (Dendrobium lindleyi Steud.) ในหลอดทดลอง วารสารวารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 23 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม ? สิงหาคม พ.ศ. 2561 5/25/2561
  36 การคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซม์ไซลาเนสจากดินรอบต้นตาล อ.จันทนา ก่อนเก่า สาขาวิชาชีววิทยา บทความวิจัย การคัดแยกเชื้อราผลิตเอนไซม์ไซลาเนสจากดินรอบต้นตาล (Poster Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 6/6/2561
  37 การใช้แสงไฟแอลอีดีเพื่อล่อจับหมึกกล้วยของประมงพื้นบ้าน ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง การใช้แสงไฟแอลอีดีเพื่อล่อจับหมึกกล้วยของประมงพื้นบ้าน วารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เทพสตรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 7/1/2560
  38 การศึกษาคุณสมบัติเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใยตาลโตนดโดยมีกากน้ำตาลเป็นตัวประสาน อ.วราภรณ์ นิสสภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย การศึกษาคุณสมบัติเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใยตาลโตนดโดยมีกากน้ำตาลเป็นตัวประสาน (Poster Presentation) กำหนดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 8/7/2560
  39 สมบัติของดินบางประการในพื้นที่ป่าชุมชน บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง สมบัติของดินบางประการในพื้นที่ป่าชุมชน บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 1 11/10/2560
  40 สมบัติของดินบางประการในพื้นที่ป่าชุมชน บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง สมบัติของดินบางประการในพื้นที่ป่าชุมชน บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 1 11/10/2560
  41 ศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลจากขี้เลื่อยอัดเม็ด อ.วราภรณ์ นิสสภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่อง ศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลจากขี้เลื่อยอัดเม็ด (Oral Presentation) การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 โรงแรมโนโวเทล ระยอง 6/13/2561
  42 การผลิตแก๊สโดยเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบเบดหยุดนิ่งอากาศไหลลง ขนาด 10 kw จากวัสดุเหลือทิ้งจากต้นตาลโตนด อ.วราภรณ์ นิสสภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่อง การผลิตแก๊สโดยเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบเบดหยุดนิ่งอากาศไหลลง ขนาด 10 kw จากวัสดุเหลือทิ้งจากต้นตาลโตนด (Oral Presentation) การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 โรงแรมโนโวเทล ระยอง 6/13/2561
  43 การผลิตถ่านอัดแท่งจากงวงตาลโตนดผสมแกลบโดยมีกากน้ำตาลเป็นตัวประสาน อ.วราภรณ์ นิสสภา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง การผลิตถ่านอัดแท่งจากงวงตาลโตนดผสมแกลบโดยมีกากน้ำตาลเป็นตัวประสาน ( Oral Presentation) การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 โรงแรมโนโวเทล ระยอง 6/13/2561
  44 ศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลจากขี้เลื่อยอัดเม็ด ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่อง ศักยภาพในการผลิตแก๊สชีวมวลจากขี้เลื่อยอัดเม็ด (Oral Presentation) การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 โรงแรมโนโวเทล ระยอง 6/13/2561
  45 การผลิตแก๊สโดยเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบเบดหยุดนิ่งอากาศไหลลง ขนาด 10 kw จากวัสดุเหลือทิ้งจากต้นตาลโตนด ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย เรื่อง การผลิตแก๊สโดยเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบเบดหยุดนิ่งอากาศไหลลง ขนาด 10 kw จากวัสดุเหลือทิ้งจากต้นตาลโตนด (Oral Presentation) การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 โรงแรมโนโวเทล ระยอง 6/13/2561
  46 การผลิตถ่านอัดแท่งจากงวงตาลโตนดผสมแกลบโดยมีกากน้ำตาลเป็นตัวประสาน ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง การผลิตถ่านอัดแท่งจากงวงตาลโตนดผสมแกลบโดยมีกากน้ำตาลเป็นตัวประสาน ( Oral Presentation) การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 โรงแรมโนโวเทล ระยอง 6/13/2561
  47 การคำนวณหาค่าโอกาสในการกีดกันนิวตรอนพลังงานสูงของกระจกลูทีเซียม-ลิเทียม-บอเรต ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัยเรื่อง การคำนวณหาค่าโอกาสในการกีดกันนิวตรอนพลังงานสูงของกระจกลูทีเซียม-ลิเทียม-บอเรต (Oral Presentation) การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 โรงแรมโนโวเทล ระยอง 6/13/2561
  48 การใช้แสงไฟแอลอีดีเพื่อล่อจับหมึกกล้วยของการประมงพื้นบ้าน ผศ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทความวิจัย วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 12 12/1/2560
  49 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติและสารพฤกษเคมีของงัวเลีย ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่องฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติและสารพฤกษเคมีของงัวเลีย (Poster) การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 6/6/2561
  50 พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของชาเล็บรอก ผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย สาขาวิชาเคมี บทความวิจัยเรื่องพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของชาเล็บรอก วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2560 9/1/2560
  51 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเมล็ดน้อยหน่าตายพราย ผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่อง Chemical Constituents and Biological Activities of Unripe Fruits Seeds of Annona squamosa วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 9/1/2560
  52 พฤติกรรมการบริโภคก๋วยเตี๋ยวของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเพชรบุรี ผศ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย พฤติกรรมการบริโภคก๋วยเตี๋ยวของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 9/28/2560
  53 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบุรี ผศ. ดร.พิชิต สุดตา สาขาวิชาเคมี เอกสารเผยแพร่ในหน่วยงานภาครัฐ เผยแพร่ในหน่วยงานภาครัฐ 9/29/2560
  54 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของใบข่อยดำ ผศ.ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่อง ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของใบข่อยดำ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 12/3/2560
  55 พฤษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผลเสมา ผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย สาขาวิชาเคมี บทความวิจัยเรื่องพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของผลเสมา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม-เมษายน 2561 3/1/2561
  56 การวิเคราะห์สารเบตาเลนและผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มจากเสมา ผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์สารเบตาเลนและผลิตภัณฑ์ลิปบาล์มจากเสมา (Poster Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10 3/29/2561
  57 การทดสอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของตำแยช้าง ผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย สาขาวิชาเคมี บทความวิจัยเรื่องการทดสอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของตำแยช้าง (Poster Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3/29/2561
  58 พฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นในสารสกัดใบชะคราม จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า สาขาวิชาเคมี บทความวิจัยเรื่อง พฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นในสารสกัดใบชะคราม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3/30/2561
  59 พฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นในสารสกัดใบชะคราม อ.วรรณา วัฒนา สาขาวิชาเคมี บทความวิจัยเรื่อง พฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นในสารสกัดใบชะคราม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 3/30/2561
  60 Development of Healthy Toddy Palm Cake by Using Germinated Riceberry Flour and Nonsugar Sweetener ผศ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร สาขาวิชาเคมี บทความวิจัยเรื่อง Development of Healthy Toddy Palm Cake by Using Germinated Riceberry Flour and Nonsugar Sweetener International Conference on Technology and Social Science 2018 4/18/2561
  61 comparative molecular field analysis for inhibitory activities of lamellrins against tyrosine kinase ผศ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย comparative molecular field analysis for inhibitory activities of lamellrins against tyrosine kinase (Oral Presentation) งานประชุมวิชาการ ICTSS 2018 เมือง Kiryu ประเทศญี่ปุ่น 4/19/2561
  62 สารพฤษเคมี สารอาหารและฤทธิ์ทางชีวภาพของผลหูกวาง ผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่องสารพฤกษเคมี สารอาหาร และฤทธิ์ทางชีวภาพของผลหูกวาง วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 5/17/2561
  63 ปริมาณสารพฤษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของหญ้าคา ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่องปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของหญ้าคา (Poster) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 10 5/17/2561
  64 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์ของสารสกัดลำต้นนกกระลิงแดง ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล สาขาวิชาเคมี บทความวิจัย เรื่อง ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น ปริมาณฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์และแอลคาลอยด์ของสารสกัดลำต้นนกกระลิงแดง วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2560 5/17/2561
  65 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมข้าวไรซ์เบอรรี่และน้ำตาลโตนด อ.โสมรัศมิ์ กล่ำกล่อมจิตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร บทความวิจัย เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมข้าวไรซ์เบอรรี่และน้ำตาลโตนด (Poster presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 7/18/2561
  66 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คัพเค้กเสริมขนมหม้อแกง อ.สรญา ธิมาชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร บทความวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์คัพเค้กเสริมขนมหม้อแกง (Poster Presentation) การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 1 11/10/2560
  67 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงจากข้าวไรซ์เบอรี่และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ด้วยรีทอร์ตเพาซ์ อ.สรญา ธิมาชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงจากข้าวไรซ์เบอรี่และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ด้วยรีทอร์ตเพาซ์ วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2/2/2561
  68 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมข้าวไรซ์เบอรี่และน้ำตาลโตนด อ.โสมรัศมิ์ กล่ำกล่อมจิตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเสริมข้าวไรซ์เบอรี่และน้ำตาลโตนด (Poster Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 7/18/2561
  69 พฤติกรรมการบริโภคก๋วยเตี๋ยวของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเพชรบุรี อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย พฤติกรรมการบริโภคก๋วยเตี๋ยวของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเพชรบุรี การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 9/28/2560
  70 Development of Healthy Toddy Palm Cake by Using Germinated Riceberry Flour and Nonsugar Sweetener อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัยเรื่อง Development of Healthy Toddy Palm Cake by Using Germinated Riceberry Flour and Nonsugar Sweetener International Conference on Technology and Social Science 2018 4/18/2561
  71 ผลของการทดแทนข้าวไรซ์เบอรี่พองด้วยคอนเฟล็กต่อคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่พองอัดแท่ง อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย เรื่อง ผลของการทดแทนข้าวไรซ์เบอรี่พองด้วยคอนเฟล็กต่อคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่พองอัดแท่ง การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 6/6/2561
  72 ผลของการเสริมสมุนไพรต่อคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของเยลลี่กัมมี่น้ำตาลสด อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัยเรื่อง ผลของการเสริมสมุนไพรต่อคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของเยลลี่กัมมี่น้ำตาลสด (Poster Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 6/6/2561
  73 ผลของการเสริมอัญชันผงต่อคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของม็อคเทลน้ำตาลสด อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย เรื่อง ผลของการเสริมอัญชันผงต่อคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของม็อคเทลน้ำตาลสด การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 6/6/2561
  74 ผลของการเสริมเนื้อตาลโตนดต่อคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของสังขยา อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย เรื่อง ผลของการเสริมเนื้อตาลโตนดต่อคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของสังขยา การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 6/6/2561
  75 ผลของการเสริมเนื้อตาลโตนดต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบ อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา สาชาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ บทความวิจัย เรื่อง ผลของการเสริมเนื้อตาลโตนดต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 6 6/6/2561
  76 สมบัติของดินบางประการในพื้นที่ป่าชุมชน บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์ สำนักงานคณบดี บทความวิจัยเรื่อง สมบัติของดินบางประการในพื้นที่ป่าชุมชน บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ 1 11/10/2560
  77 พฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนของนักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์ สำนักงานคณบดี บทความวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนของนักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี (Poster Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 12/3/2560

   

   

ทุนอุดหนุนวิจัย ปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ ชื่องานวิจัย นักวิจัย จำนวนเงินวิจัย รวมเงิน
ภายใน ภายนอก
1 การพัฒนาเอกลักษณ์อาหารท้องถิ่นเพชรบุรีด้วยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างศักยภาพทางการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์อารี  น้อยสำราญ 445,620 445,620
2 โครงการการพัฒนาวัสดุเปล่งแสงของแข็งสีแดงชนิดใหม่จากแก้วบอโรซิลิเกต อ. ดร.สรวิศิษฎ์ รักพาณิชย์ 558,080 558,080
3 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการคัดเลือกพันธุ์ทนเค็มและทนแล้งของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุมิตานันท์  จันทะบุรี 552,000 552,000
อ.ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว
อ.ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
อ.ดร.ไกรฤกษ์  ทวีเชื้อ
อ.ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา
4 การพัฒนากระบวนการเร่งการเพาะงอก ที่มีผลต่อคุณภาพทางเคมีและกายภาพของตาลโตนด ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อ.จันทนา  ก่อนเก่า 218,000 218,000
ผศ.วัชราภรณ์  ประภาสะโนบล
5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผศ.ดร.พิชิต  สุดตา 55,921
6 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 47,368
7 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 55,921
8 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดเพชรบุรี 55,921
9 ปริมาณเมทิลไกลออกซอลในต้นข้าวอ่อนที่ทำให้เครียดด้วยสภาพอากาศ ผศ.ดร.บุษกร  อุ๋ยวงศ์ 50,000 50,000
10 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระจุกดาว M67 วริษา  ปานเจริญ 30,000 30,000
11 การจัดการขยะชุมชนโดยการพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพในพื้นที่ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุครธา  สุคนธ์ธารา 48,000 48,000
12 การสำรวจสภาพแวดล้อมในวนเกษตรชุมชน บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปีที่ 3 อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม 70,000 70,000
อ.สุรีรัตน์ เทมวรรธน์
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมะนาวและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพบ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี ผศ.ดร.พูนศิริ  ทิพย์เนตร 160,000 160,000
อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา
อ.วัชรินทร์ สุขสนาน
อ. ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์
นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา
14 การศึกษาคุณภาพของปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม 48,000 48,000
15 การพัฒนาสูตรปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองจาก อำเภอท่ายาง อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม 48,000 48,000
16 การจัดการขยะอินทรีย์โดยการหมักปุ๋ยชีวภาพไส้เดือนดิน ในพื้นที่      ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม 48,000 48,000
17 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ของ ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์ 50,000 50,000
18 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการเลือกวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์ 50,000 50,000
19 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์ 50,000 50,000
20 การสร้างฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อใช้ในการประเมินทางเลือกวิธีการกำจัดมูลฝอย ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์ 50,000 50,000
จ.ประจวบคีรีขันธ์
21 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์ 65,000 65,000
อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล
อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา
อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
อ.วราภรณ์ นิสสภา
22 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach     ต.คลองวาฬ  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์ 65,000 65,000
อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล
อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา
อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
อ.วราภรณ์ นิสสภา
23 การสังเคราะห์ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์ 10,000 10,000
อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล
อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา
อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
อ.วราภรณ์ นิสสภา
24 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล 50,000 50,000
ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์
อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา
อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
อ.วราภรณ์ นิสสภา
25 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลบางหัวไผ่ จังหวัดอ่างทอง อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล 50,000 50,000
ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์
อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา
อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
อ.วราภรณ์ นิสสภา
26 การพัฒนาความตระหนักของเด็กและเยาวชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STSE approach ตำบลบางพลับ จังหวัดอ่างทอง อ.ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล 50,000 50,000
ผศ.สุภาดา  ขุนณรงค์
อ.ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา
อ.ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
อ.สุรีรัตน์  เทมวรรธน์
อ.วราภรณ์ นิสสภา
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019 เวลา 15:53 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready